Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu

Các nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung bảo vệ quyền sở hữu         e) Các hình thức sở hữu"Cuộc  sống  khơng  được 

chia  thành  những  học  kỳ 

đâu.  Bạn  cũng  chẳng  có 

mùa hè để nghỉ ngơi và rất 

ít  ơng  chủ  nào  quan  tâm 

đến  việc giúp  bạn  nhận  ra 

đâu  là  khả  năng  thực  sự 

của  bạn.  Hãy  tự  khám  phá 

điều  đó  trong  những 

khỏang  thời  gian  của  riêng 

mình"

BILL. GATENhững vấn đề còn lại sinh viên tự 

nghiên cứu.THỪA KẾ THEO QUI ĐỊNH CỦA 

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015Phạm Thị Kim Phượng1139I. Những qui định chung về thừa kế

1.Thừa  kế  và  quyền  4.Người  khơng  được 

hưởng di sản thừa kế

thừa kế

2.Di sản thừa kế5.Từ chối nhận di sản3.Người thừa kế 6.Thời  điểm  và  địa 

điểm mở thừa kế1.Thừa kế và quyền thừa kế Thừa kế: Là sự di chuyển tài sản của người 

chết cho những người còn sống.

Quyền thừa kế: Là một chế định của 

pháp luật dân sự. Trong đó:

§R.I.PCá nhân có quyền lập di chúc,Hoặc để lại TS cho người TK theo pháp luật.2. Di sản Thừa kế (Điều 612)* Tài sản riêng 

của người 

chết* Phần tài sản 

của người 

chết trong tài 

sản chung với 

người khác3. Người thừa kế (Điều 613) Cá nhân: 

§Phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế.§Sinh ra và còn sống  sau thời điểm mở thừa kế 

nhưng đã thành thai  trước  khi người để lại di 

sản chết. Người khơng là cá nhân:  thì phải tồn tại vào 

thời điểm mở thừa kế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×