Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời điểm và địa điểm mở thừa kế (Điều 611)

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế (Điều 611)

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Thi đim và đa đim m 

 Thời điểm : 

thừa kế (Điều 611)

§Là thời điểm người có tài sản chết.  Địa điểm:

§Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.§Nếu khơng xác định được nơi cư trú cuối cùng 

thì  là  nơi  có  tồn  bộ  di  sản  hoặc  phần  lớn  di 

sản. II. Các hình thức thừa kếThừa kế 

theo di chúcThừa kế 

theo pháp 

luậtThừa kế theo di chúc

1. Di chúc và 

các điều kiện 

để di chúc có 

hiệu lực

2. Một số qui 

định đặc biệt1. Di chúc và các điều kiện để di 

chúc có hiệu lực

v Di chúc: là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm 

chuyển  tài  sản  của  mình  cho  người  khác  sau 

khi chết.v Các điều kiện để di chúc có hiệu lực: (630)

§ Người lập di chúc (626)§ Nội dung của di chúc (630)629+K5 

6302. Một số qui định đặc biệtNgười TK khơng phụ thuộc vào nội 

dung của DC (Điều 644)

vvv  Điều  kiện  áp  dụng:  không  từ  chối  nhận  di  sản; 

không mất quyền hưởng di sản; người lập DC không 

cho  hưởng  hoặc  hưởng  ít  hơn  2/3  một  suất  thừa  kế 

theo pL được hưởng. 

  Đối  tượng  áp  dụng:  Con  chưa  thành  niên  hoặc  đã 

thành  niên  nhưng  khơng  có  khả  năng  lao  động;  cha; 

mẹ; vợ; chồng.

  Phần  được  hưởng  theo  qui  định  =  2/3  suất  của  một 

người thừa kế theo PL.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế (Điều 611)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×