Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số qui định đặc biệt

Một số qui định đặc biệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người TK không phụ thuộc vào nội 

dung của DC (Điều 644)

vvv  Điều  kiện  áp  dụng:  không  từ  chối  nhận  di  sản; 

khơng mất quyền hưởng di sản; người lập DC khơng 

cho  hưởng  hoặc  hưởng  ít  hơn  2/3  một  suất  thừa  kế 

theo pL được hưởng. 

  Đối  tượng  áp  dụng:  Con  chưa  thành  niên  hoặc  đã 

thành  niên  nhưng  khơng  có  khả  năng  lao  động;  cha; 

mẹ; vợ; chồng.

  Phần  được  hưởng  theo  qui  định  =  2/3  suất  của  một 

người thừa kế theo PL.Ví dụ:  Ơng A chết, để lại khối tài sản riêng 1,2 

tỷ và định đoạt trong DC như sau:

1.Cho con trai lớn 300 triệu.2.Cho con gái kế 300 triệu.3.Cho vợ 300 triệu4.Cho bà C 300 triệu.Biết rằng Ơng A có mẹ là Bà D còn sống.Di sản dùng vào việc thờ cúng

v Di sản dùng vào việc thờ cúng (Đ 645):

§  1  phần  dia  sản  và  được  thể  hiện  trong  Di 

chúc.§ Khơng được chia thừa kế.§  Thực  hiện  nghĩa  vụ  về  tài  sản  cho  người 

chết nếu tồn bộ tài sản khơng đủ để thanh 

tốn nghĩa vụ của họ.Thừa kế theo pháp luật

Là  thừa  kế  theo  hàng  thừa  kế,  điều  kiện  và 

trình tự thừa kế do pháp luật qui định. (Đ 649)

1.Trường hợp thừa kế theo pháp luật

2.  Hàng thừa kế

3.  Thừa kế thế vị1. Những trường hợp thừa kế theo 

 Khơng có di chúc. pháp luật

Di chúc không hợp pháp.Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng 

thời  điểm  với  người  lập  di  chúc;  cơ  quan  tổ  chức  được 

thừa kế khơng còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Những  người  được  chỉ  định  làm  người  thừa  kế  theo  di 

chúc mà khơng có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận.

Phần di sản khơng được định đoạt trong di chúc.

Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc khơng có 

hiệu lực.2. Hàng thừa kếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số qui định đặc biệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×