Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÁP LUẬT VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

PHÁP LUẬT VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TỐN

1. Khá i niêm v

̣

ề hoạt động thanh tốn

Thuật  ngữ  “thanh  tốn”  được  hiểu  theo  hai 

nghĩa:

 Thanh tốn là sự chi trả và chấm dứt nghĩa vụ tài 

chính của con nợ cho chủ nợ

 Thanh tốn là sự chi trả, thơng qua nghiệp vụ thu 

­ chi do các tổ chức cung  ứng dịch vụ thanh tốn 

thực hiện, theo u cầu của chủ tài khoản.A. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TỐN

Nội  dung  “dịch  vụ  thanh  tốn”  theo  Luật  Các 

tổ chức tín dụng 2010:

Tài khoản

Hệ  thống  thanh  tốn  nội  bộ/liên  ngân 

hàng/quốc tế

Phương tiện – dịch vụ thanh tốn, ngân quĩA. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TỐN

2. Khá i  niêm 

̣ về  thanh  toán  qua  tổ  chức  cung 

ứng dịch vụ thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặtA. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TOÁN

Lưu  ý:  Các  trường  hợp  bắt  buộc  phải  sử 

dụng  phương  thức  thanh  tốn  khơng  bằng 

tiền mặt.

Đối với các giao dịch chứng khốn

Đối  với  các  giao  dịch  tài  chính  của  doanh 

nghiệp  (góp  vốn,  mua  bán,  chuyển  nhượng 

phần vốn góp; vay và cho vay) A. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TỐN

Thanh tốn khơng dùng tiền mặt

Dịch  vụ  thanh  tốn  khơng  dùng  tiền  mặt  bao 

gồm (a) dịch vụ thanh tốn qua tài khoản thanh 

tốn và (b) một số dịch vụ thanh tốn khơng qua 

tài khoản thanh tốn của khách hàng. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐƠNG NGÂN HA

̣

̣

̀ NG 

VÀ  NGÂN HÀ NG 

• Đặc điểm:

khơng  có  sự  hiện  hữu  của  tiền  mặt  do 

NHTW phát hành

được thực hiện qua trung gian thanh toán.

Người  sử  dụng  dịch  vụ  thanh  toán  phải  có 

tài khoản tại tổ chức cung  ứng dịch vụ thanh 

tốn

được thực hiện với sự hỗ trợ của các chứng 

từ thanh tốn. A. KHÁI NIÊM V

̣

Ề DỊCH VỤ THANH TỐN

3. Ý  nghĩa,  vai  trò  của  thanh  tốn  qua  các  tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Đối  với  người  được  cung  cấp  dịch  vụ  thanh 

toán  qua  các  tổ  chức  cung  ứng  dịch  vụ  thanh 

toán:

Giảm  chi  phí  (kiểm,  đếm,  cất  giữ,  bảo  quản, 

vận chuyển tiền mặt);

Có  độ  an  toàn  cao  (tránh  được  các  rủi  ro  liên 

quan  đến  tiền  giả,  cướp  giật  hay  trộm  cắp 

trong  quá  trình  vận  chuyển  và  cất  giữ  tiền 

mặt);

Thuận  tiện  trong  việc  thanh  toán  ở  mọi  lúc, 

mọi nơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÁP LUẬT VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×