Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung của LPS2004 (tt)

Nội dung của LPS2004 (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Nội dung của LPS2004 (tt)

Chương 3 ghi nhận nghĩa vụ về tài sản, gồm 10 điều 

(từ  Đ33  đến  Đ42):  Quy  định  về  cách  thức  xác  định 

nghĩa  vụ  tài  sản;  cách  xử  lý  các  khoản  nợ  chưa  đến 

hạn, nợ có đảm bảo cũng như cách thức xử lý tài sản 

khi  giải  quyết  yêu  cầu  phá  sản;  quy  định  thứ  tự  ưu 

tiên thanh toán (thứ tự phân chia tài sản). 

Chương  4  quy  định  các  biện  pháp  bảo  tồn  tài  sản, 

gồm 18 điều (từ Đ43 đến Đ60): Bên cạnh việc xác định 

rõ  tài  sản  của  con  nợ,  luật  còn  quy  định  quyền  và 

nghĩa vụ  của  các cơ  quan tố  tụng  cũng  như  của các 

chủ  nợ,  con  nợ,  ngân  hàng  và  NLĐ  trong  việc  bảo 

toàn tài sản của con nợ. ◙ Nội dung của LPS2004 (tt)Chương  5  quy  định  về  hội  nghị  chủ  nợ,  gồm  7  điều 

(từ  Đ61  đến  Đ67):  quy  định  các  vấn  đề  về  quyền  và 

nghĩa  vụ  tham  gia  hội  nghị  chủ  nợ  của  chủ  nợ  cũng 

như  của  những người có  liên quan;  điều  kiện hợp lệ 

của hội nghị; nội dung của hội nghị; hậu quả pháp lý 

có thể xảy ra nếu người tham gia hội nghị vắng mặt,Chương 6 và chương 7 quy định về thủ tục phục hồi 

HĐKD  (từ  Đ68  đến  Đ77);  thủ  tục  thanh  lý  tài  sản  (từ 

Đ78 đến Đ85); và thủ tục tuyên bố bị phá sản (từ Đ86 

đến Đ92)

Chương 8 quy định về xử lý vi phạm.

Chương 9 là điều khoản thi hành. 2.3 Vai trò của luật phá sản 

PLPS  có  vai  trò  rất  quan  trọng  đối  với  đời 

sống KT­XH: PLPS  bảo  vệ  lợi  ích  chính  đáng  của  các  chủ  nợ, 

cung cấp cho các chủ nợ một cơng cụ để thực hiện 

việc đòi nợ.

PLPS bảo vệ lợi ích của con nợ, đem lại cho các DN 

đang trong tình trạng phá sản một cơ hội phục hồi 

hoặc rút khỏi thương trường một cách có trật tự.

PLPS bảo vệ lợi ích của NLĐ 

PLPS sản góp phần tổ chức và cơ cấu lại nền kinh 

tế  

PLPS góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. II. THỦ TỤC PHÁ SẢN DN, HTX 

PLPS  quy  định  hai  loại  thủ  tục  cơ  bản:  thủ  tục 

phục hồi HĐKD và thủ tục thanh lý. 

LPS2004  quy  định  đa  dạng  và  linh  hoạt  các  thủ 

tục  mà  tòa  án  có  thể  áp  dụng  khi  giải  quyết  u 

cầu phá sản.

Sau  khi  quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản,  thẩm 

phán  quyết  định  áp  dụng  một  trong  hai  thủ  tục: 

phục hồi HĐKD hoặc thanh lý tài sản hoặc quyết 

định  chuyển  từ  áp  dụng  thủ  tục  phục  hồi  HĐKD 

sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản hoặc tuyên 

bố phá sản. II. THỦ TỤC PHÁ SẢN DN, HTX (tt)

1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản 

2. Phục hồi hoạt động kinh doanh 

3. Thanh lý tài sản, các khoản nợ

4. Tuyên bố DN, HTX bị phá sản 1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản 

1.1 Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1.2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

1.3 Mở thủ tục phá sản 

1.4 Hội nghị chủ nợ 1.1Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu mở  thủ  tục phá  sản 

của các chủ nợ 

Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu mở  thủ  tục phá  sản 

của NLĐ 

Nghĩa  vụ  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục  phá 

sản của DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu mở  thủ  tục phá  sản 

của  chủ  sở  hữu  DNNN,  các  cổ  đông  CTCP, 

thành viên hợp danh ◙  Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục 

phá sản của các chủ nợ 

Chủ  nợ  khơng  có  bảo  đảm  hoặc  có  bảo  đảm 

một phần. 

Khi  nộp  đơn,  các  chủ  nợ  khơng  có  nghĩa  vụ 

cung  cấp  các  giấy  tờ,  tài  liệu  chứng  minh  DN 

mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.◙  Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục 

phá sản của NLĐ

Khi DN không trả được lương, các khoản nợ khác cho 

NLĐ  và  nhận  thấy  DN,  HTX  lâm  vào  tình  trạng  phá 

sản. 

NLĐ phải cử người đại diện hoặc thơng qua đại diện 

cơng đồn nộp đơn u cầu. 

Việc  cử  người  đại  diện  cho  NLĐ  phải  được  q  nửa 

số NLĐ tán thành bằng bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; 

tr.hợp DN, HTX có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện 

cho  NLĐ  được  cử  hợp  pháp  phải  được  quá  nửa  số 

người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc 

tán thành. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung của LPS2004 (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×