Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ(tt)

Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ(tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙  Điều  kiện  hợp  lệ  của  hội  nghị  chủ 

nợTrong nh

(tt)

ững tr.hợp sau, thẩm phán ra quyết định đình 

chỉ  tiến  hành  thủ  tục  phá  sản  khi  có  người  tham  gia 

hội nghị chủ nợ vắng mặt: 

Hội  nghị  đã  được  hỗn  một  lần,  nếu  người  nộp  đơn 

tại Đ13 và Đ14 khơng tham gia hội nghị được triệu tập 

lại;

Tr.hợp chỉ có người quy định tại các Đ15, 16, 17 và 18 

nộp đơn mà người có nghĩa vụ tham gia hội nghị  (Đ63) 

khơng đến tham dự mà khơng có lý do;

Người nộp đơn u cầu rút lại đơn; nếu những người 

quy định tại các Đ13, 14, 15, 16, 17 và 18 nộp đơn mà 

chỉ  có  một  hoặc  một  số  người  rút  lại  đơn  thì  tòa  án 

vẫn tiến hành thủ tục phá sản (Đ67). 2. Phục hồi hoạt động kinh doanh Phục  hồi  HĐKD  nhằm  có  thể  đem  lại  những  cơ 

hội  để  tái  tổ  chức,  giúp  DN,  HTX  vượt  ra  khỏi 

nguy cơ bị phá sản. 

PLPS ln đề cao thủ tục này. 

Đây là một thủ tục độc lập (tách bạch với thủ tục 

thanh  lý)  mà  thẩm  phán  có  thể  quyết  định  áp 

dụng hay khơng. 2. Phục hồi hoạt động kinh doanh (tt)

2.1 Điều kiện để áp dụng thủ tục phục hồi kinh 

doanh 

2.2 Xem xét, thơng qua phương án 

2.3  Cơng  nhận  nghị  quyết  về  phương  án  phục 

hồi và giám sát thực hiện phương án phục hồi 

2.4 Thời hạn thực hiện phương án phục hồi 

2.5.  Đình  chỉ  thủ  tục  phục  hồi  hoạt  động  kinh 

doanh và hậu quả pháp lý 2.1  Điều  kiện  để  áp  dụng  thủ  tục  phục 

hồi kinh doanh 

Thẩm  phán  ra  quyết  định  áp  dụng  thủ  tục  phục  hồi 

HĐKD sau khi hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thơng qua 

nghị quyết tổ chức lại HĐKD, kế hoạch thanh tốn nợ 

và  u  cầu  DN,  HTX  phải  xây  dựng  phương  án  phục 

hồi HĐKD.

DN, HTX phải xây dựng phương án phục hồi HĐKD và 

nộp cho tòa án. 

LPS  mở  rộng  các  chủ  thể  có  khả  năng  tham  gia  vào 

việc xây dựng dự thảo phương án phục hồi HĐKD.  

Phương án phục hồi HĐKD phải nêu rõ các biện pháp 

cần thiết để phục hồi HĐKD 

Phương án phục hồi HĐKD phải xác định rõ các điều 

kiện, thời hạn và kế hoạch thanh tốn nợ.  2.2 Xem xét, thơng qua phương án

Thẩm phán phải xem xét phương án phục hồi HĐKD 

để  quyết  định  đưa  phương  án  ra  hội  nghị  chủ  nợ 

xem xét, quyết định. 

Thẩm  phán  phải  triệu  tập  hội  nghị  để  xem  xét, 

thơng qua, khi có q nửa số chủ nợ khơng có bảo 

đảm  có  mặt  đại  diện  cho  từ  2/3  tổng  số  nợ  khơng 

có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành (Đ71). 2.3  Cơng  nhận  nghị  quyết  về  P/A  phục 

hồi và giám sát thực hiện P/A phục hồiThẩm phán quyết định cơng nhận nghị quyết của hội 

nghị chủ nợ về phương án phục hồi.

Sau đó tổ quản lý, thanh lý tài sản giải thể (K1 Đ73). 

Phương  án  phục  hồi  sẽ  do  DN,  HTX  tự  tiến  hành  với 

cơ  chế  giám  sát  thích  hợp:  sáu  tháng  một  lần  phải 

báo cáo tòa án về tình hình thực hiện phương án; chủ 

nợ có nghĩa vụ giám sát việc thực hiện phương án. 

Kết thúc giai đoạn phục hồi, tòa án phải ra một trong 

hai  quyết  định,  hoặc  đình  chỉ  thủ  tục  phục  hồi  hoặc 

mở thủ tục thanh lý tài sản. 2.4 Thời hạn thực hiện P/A phục hồi

Thời  hạn  tối  đa  để  thực  hiện  phương  án  phục 

hồi  là  ba  năm,  kể  từ  ngày  cuối  cùng  đăng  báo 

về quyết định của tòa án cơng nhận quyết định 

của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi. 2.5  Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động 

kinh doanh và hậu quả pháp lýThẩm  phán  ra  quyết  định  đình  chỉ  thủ  tục  phục  hồi  nếu 

thuộc một trong các tr.hợp:

DN, HTX đã thực hiện xong phương án phục hồi;

Được q nửa số phiếu của các chủ nợ khơng có bảo đảm 

đại  diện  cho  từ  2/3  tổng  số  nợ  khơng  có  bảo  đảm  trở  lên 

đồng ý đình chỉ (Đ76). 

Tòa án phải gửi và thơng báo cơng khai quyết định đình chỉ 

thủ tục phục hồi theo Đ29. 

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi thì DN, 

HTX được coi khơng còn lâm vào tình trạng phá sản. 

Việc  thi  hành  án  dân  sự  hoặc  việc  giải  quyết  vụ  án  được 

tiếp  tục,  nếu  trước  đó  bị  đình  chỉ.  Tòa  án  ra  quyết  định 

đình thủ tục phục hồi phải gửi trả lại hồ sơ vụ án cho tòa 

án có thẩm quyền (Đ77). 3. Thanh lý tài sản, các khoản nợ

3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở  thủ  tục 

thanh lý tài sản 

3.2  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết  khiếu 

nại,  kháng  nghị  quyết  định  mở  thủ  tục  thanh 

lý tài sản 

3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản 

3.4 Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản 3. Thanh lý tài sản, các khoản nợ (tt)

Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ là một thủ tục 

độc  lập  được  thực  hiện  trước  việc  tuyên  bố  phá 

sản, trừ tr.hợp tòa án tuyên bố phá sản theo Đ87. 3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở 

thủ tục thanh lý tài sản 

Tr.hợp  DN  HĐKD  bị  thua  lỗ  đã  được  NN  áp  dụng 

biện pháp đặc biệt nhưng vẫn khơng phục hồi và 

khơng thanh tốn được các khoản nợ đến hạn khi 

chủ nợ có u cầu thì tòa án mở thủ tục thanh lý 

mà  khơng  cần  triệu  tập  hội  nghị  chủ  nợ  để  xem 

xét việc thủ tục phục hồi (Đ78). 

Theo  LPS  thì  hội  nghị  chủ  nợ  không  phải  là 

thủ  tục  bắt  buộc  trong  mọi  tr.hợp  khi  giải  quyết 

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ(tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×