Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân loại phá sản

3 Phân loại phá sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Căn cứ vào nguyên nhân gây ra phá sản

Phá sản trung thực: phá sản do những nguyên 

nhân  khách  quan  hay  những  rủi  ro  trong  kinh 

doanh gây ra.

Phá sản gian trá: phá sản do con nợ có những 

thủ  đoạn  gian  trá,  có  sự  sắp  đặt  trước  nhằm 

chiếm đoạt tài sản. ◙  Căn  cứ  vào  cơ  sở  phát  sinh  quan  hệ 

pháp lý

Phá sản tự nguyện: Là phá sản do chính con nợ u 

cầu khi lâm vào tình trạng phá sản. Đây là nghĩa vụ 

của DN khi lâm vào tình trạng phá sản. 

Phá  sản  bắt  buộc:  Là  phá  sản  theo  yêu  cầu  của 

chủ  nợ  hoặc  của  đại  diện  chủ  sở  hữu  hoặc  theo 

đại diện của NLĐ.

Cách phân loại này có ý nghĩa khi xây dựng hồ 

sơ  phá  sản  cũng  như  khi  thẩm  phán  lựa  chọn  thủ 

tục phá sản thích hợp (phục hồi hay xử lý tài sản). ◙  Dựa  vào  đối  tượng  và  phạm  vi  điều 

chỉnh của LPS

Phá sản DN 

HTX 

Phá sản cá nhân. 

Việc  phân  chia  này  có  ý  nghĩa  trong  việc  áp 

dụng luật khi giải quyết vụ việc phá sản. 1.4 Phân biệt phá sản và giải thểLý do giải thể khơng đồng nhất đối với các loại 

hình  DN  và  rộng  hơn  nhiều  so  với  lý  do  phá 

sản.

Phá  sản  khác  với  giải  thể  ở  bản  chất  của  hai 

thủ  tục  pháp  lý  cũng  như  cơ  quan  có  thẩm 

quyền thực hiện các thủ tục đó.

Giải thể và phá sản còn khác nhau về hậu quả.

Thái  độ  của  NN  đối  với  các  chủ  sở  hữu  hay 

người  quản  lý,  điều  hành  DN  cũng  có  sự  khác 

biệt. Phân biệt phá sản và giải thể (tt)

Lý  do  giải  thể  không  đồng  nhất  đối  với  các 

loại  hình  DN  và  rộng  hơn  nhiều  so  với  lý  do 

phá sản:DN  có  thể  tự  chấm  dứt  hoạt  động  hoặc  bị  bắt  buộc 

giải thể khi: Mục tiêu đề ra khơng thể đạt được hoặc 

đã hồn thành xong mục tiêu đó hoặc bị thu hồi giấy 

phép. 

Việc  phá  sản  chỉ  có  thể  do  một  ngun  nhân  duy 

nhất,  đó  là  mất  khả  năng  thanh  tốn  nợ  đến  hạn  khi 

chủ nợ yêu cầu. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân loại phá sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×