Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái niệm pháp luật phá sản

1 Khái niệm pháp luật phá sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ

Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ là những QHTS 

phần lớn được hình thành trước khi có u cầu 

phá sản, và nó chỉ được coi là QHPL phá sản kể 

từ khi có u cầu phá sản. 

Chủ thể tham gia các QHTS này là chủ nợ (chủ nợ 

có bảo đảm; chủ nợ có bảo đảm một phần; chủ nợ 

khơng có bảo đảm) và con nợ (DN, HTX).   

Khách thể của quan hệ giữa chủ nợ và con nợ hay 

nói cách khác là những lợi ích mà chủ nợ và con nợ 

nhằm vào chính là tài sản còn lại của DN, HTX. 

Nội dung của QHTS giữa chủ nợ và con nợ chính là 

những  quyền  và  nghĩa  vụ  về  tài  sản  của  các  chủ 

thể đó. ◙ Quan hệ tố tụngLà  quan  hệ  tố  tụng  giữa  các  đương  sự  và  CQNN  có  thẩm 

quyền,  phát  sinh  trong  q  trình  giải  quyết  yêu  cầu  phá 

sản  DN,  HTX.  Các  chủ  thể  của  quan  hệ  này  gồm:  các 

đương sự và các CQNN có thẩm quyền. 

Các đương sự gồm có: chủ nợ, con nợ và những người có 

liên quan. 

Các cơ quan tố tụng gồm có: Tòa án, TQLTLTS, VKS. 

Tòa  án  là  cơ  quan  có  vai  trò  quyết  định,  có  thẩm  quyền  tiến 

hành thủ tục phá sản đối với DN, HTX. 

TQLTLTS  là  bộ  phận  chun  mơn  do  tòa  án  thành  lập  để  làm 

nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của DN, HTX. 

VKS  có  vai  trò  rất  hạn  chế,  chỉ  kiểm  sát  việc  tuân  theo  pháp 

luật, bởi vì pháp luật ln đề cao quyền tự định đoạt của các 

đương sự. ◙ Quan hệ tố tụng (tt)

Chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ 

tố tụng:

Về chủ thể: Một bên là các đương sự, còn phía 

bên kia là các CQNN có thẩm quyền.

Về  nội  dung:  Là  những  quyền  và  nghĩa  vụ  tố 

tụng  của  các  đương  sự  trước  NN  hoặc  là  các 

hành vi tố tụng của các CQNN có thẩm quyền.

Về khách thể: Chính là q trình giải quyết u 

cầu phá sản DN, HTX. 2.2 Nội dung của pháp luật phá sản 

Những  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  nội  dung  của 

luật phá sản 

Nội dung của LPS2004◙  Những  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  nội 

dung của luật phá sản 

Tính chất của nền kinh tế.

Trình độ phát triển của nền kinh tế. 

Khả  năng  làm  chủ  của  các  DN,  HTX  trong  việc 

giải quyết các cơng việc của mình. 

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái niệm pháp luật phá sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×