Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nội dung của pháp luật phá sản

2 Nội dung của pháp luật phá sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙  Những  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  nội 

dung của luật phá sản 

Tính chất của nền kinh tế.

Trình độ phát triển của nền kinh tế. 

Khả  năng  làm  chủ  của  các  DN,  HTX  trong  việc 

giải quyết các cơng việc của mình. 

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. ◙ Nội dung của LPS2004

Nội  dung  pháp  luật  phá  sản  ở  VN  tập  trung  quy 

định những vấn đề: Đối tượng áp dụng; lý do phá 

sản;  cơ  quan  có  thẩm  quyền  tuyên  bố  phá  sản; 

thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản… 

LPS2004 với 9 chương và 95 điều.◙ Nội dung của LPS2004 (tt)

Chương 1, về những quy định chung, gồm 12 điều (từ 

Đ1  đến  Đ12):  Xác  định  đối  tượng  có  thể  bị  tuyên  bố 

phá  sản;  xác  định  khái  niệm  DN,  HTX  lâm  vào  tình 

trạng phá sản; xác định cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết  u  cầu  tun  bố  phá  sản;  và  vai  trò  của  viện 

kiểm sát  trong q  trình  giải quyết  yêu  cầu  tuyên  bố 

phá sản. 

Chương 2, về thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu 

mở  thủ  tục  phá  sản,  gồm  19  điều  (từ  Đ13  đến  Đ32): 

Quy định các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn u 

cầu mở thủ tục phá sản; trách nhiệm của các chủ thể 

này trong việc cung cấp các bằng chứng, tài liệu cần 

thiết; quy định trách nhiệm, quyền hạn của tòa án khi 

thụ lý đơn u cầu tun bố phá sản. ◙ Nội dung của LPS2004 (tt)

Chương 3 ghi nhận nghĩa vụ về tài sản, gồm 10 điều 

(từ  Đ33  đến  Đ42):  Quy  định  về  cách  thức  xác  định 

nghĩa  vụ  tài  sản;  cách  xử  lý  các  khoản  nợ  chưa  đến 

hạn, nợ có đảm bảo cũng như cách thức xử lý tài sản 

khi  giải  quyết  yêu  cầu  phá  sản;  quy  định  thứ  tự  ưu 

tiên thanh toán (thứ tự phân chia tài sản). 

Chương  4  quy  định  các  biện  pháp  bảo  toàn  tài  sản, 

gồm 18 điều (từ Đ43 đến Đ60): Bên cạnh việc xác định 

rõ  tài  sản  của  con  nợ,  luật  còn  quy  định  quyền  và 

nghĩa vụ  của  các cơ  quan tố  tụng  cũng  như  của các 

chủ  nợ,  con  nợ,  ngân  hàng  và  NLĐ  trong  việc  bảo 

toàn tài sản của con nợ. ◙ Nội dung của LPS2004 (tt)Chương  5  quy  định  về  hội  nghị  chủ  nợ,  gồm  7  điều 

(từ  Đ61  đến  Đ67):  quy  định  các  vấn  đề  về  quyền  và 

nghĩa  vụ  tham  gia  hội  nghị  chủ  nợ  của  chủ  nợ  cũng 

như  của  những người có  liên quan;  điều  kiện hợp lệ 

của hội nghị; nội dung của hội nghị; hậu quả pháp lý 

có thể xảy ra nếu người tham gia hội nghị vắng mặt,Chương 6 và chương 7 quy định về thủ tục phục hồi 

HĐKD  (từ  Đ68  đến  Đ77);  thủ  tục  thanh  lý  tài  sản  (từ 

Đ78 đến Đ85); và thủ tục tun bố bị phá sản (từ Đ86 

đến Đ92)

Chương 8 quy định về xử lý vi phạm.

Chương 9 là điều khoản thi hành. 2.3 Vai trò của luật phá sản 

PLPS  có  vai  trò  rất  quan  trọng  đối  với  đời 

sống KT­XH: PLPS  bảo  vệ  lợi  ích  chính  đáng  của  các  chủ  nợ, 

cung cấp cho các chủ nợ một cơng cụ để thực hiện 

việc đòi nợ.

PLPS bảo vệ lợi ích của con nợ, đem lại cho các DN 

đang trong tình trạng phá sản một cơ hội phục hồi 

hoặc rút khỏi thương trường một cách có trật tự.

PLPS bảo vệ lợi ích của NLĐ 

PLPS sản góp phần tổ chức và cơ cấu lại nền kinh 

tế  

PLPS góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. II. THỦ TỤC PHÁ SẢN DN, HTX 

PLPS  quy  định  hai  loại  thủ  tục  cơ  bản:  thủ  tục 

phục hồi HĐKD và thủ tục thanh lý. 

LPS2004  quy  định  đa  dạng  và  linh  hoạt  các  thủ 

tục  mà  tòa  án  có  thể  áp  dụng  khi  giải  quyết  yêu 

cầu phá sản.

Sau  khi  quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản,  thẩm 

phán  quyết  định  áp  dụng  một  trong  hai  thủ  tục: 

phục hồi HĐKD hoặc thanh lý tài sản hoặc quyết 

định  chuyển  từ  áp  dụng  thủ  tục  phục  hồi  HĐKD 

sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản hoặc tuyên 

bố phá sản. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nội dung của pháp luật phá sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×