Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙  Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục 

phá sản của các chủ nợ 

Chủ  nợ  khơng  có  bảo  đảm  hoặc  có  bảo  đảm 

một phần. 

Khi  nộp  đơn,  các  chủ  nợ  khơng  có  nghĩa  vụ 

cung  cấp  các  giấy  tờ,  tài  liệu  chứng  minh  DN 

mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.◙  Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục 

phá sản của NLĐ

Khi DN không trả được lương, các khoản nợ khác cho 

NLĐ  và  nhận  thấy  DN,  HTX  lâm  vào  tình  trạng  phá 

sản. 

NLĐ phải cử người đại diện hoặc thơng qua đại diện 

cơng đồn nộp đơn u cầu. 

Việc  cử  người  đại  diện  cho  NLĐ  phải  được  q  nửa 

số NLĐ tán thành bằng bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; 

tr.hợp DN, HTX có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện 

cho  NLĐ  được  cử  hợp  pháp  phải  được  quá  nửa  số 

người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc 

tán thành. ◙ Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá 

sản của DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản

Khi  nhận  thấy  DN,  HTX  lâm  vào  tình  trạng  phá 

sản  thì  chủ  DN  hoặc  đại  diện  hợp  pháp  của  DN, 

HTX có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá 

sản. 

Kèm theo đơn yêu cầu phải có các giấy tờ, tài liệu 

(Đ15). 

Thời  hạn  nộp  đơn  là  3  tháng;  trách  nhiệm  của 

chủ  DN  hoặc  đại  diện  của  DN,  HTX  nếu  không 

nộp đơn yêu cầu đúng thời hạn. ◙  Quyền  nộp  đơn  yêu  cầu  mở  thủ  tục  phá  sản 

của chủ sở hữu DNNN, các cổ đơng CTCP, TVHD

Đại  diện  chủ  sở  hữu  DNNN  có  quyền  nộp  đơn  khi 

nhận  thấy  DNNN  đó  lâm  vào  tình  trạng  phá  sản  mà 

DNNN khơng thực hiện nghĩa vụ nộp đơn.

Cổ  đơng  có  quyền  nộp  đơn  khi  nhận  thấy  CTCP  lâm 

vào tình trạng phá sản. Cổ đơng hoặc nhóm cổ đơng 

phải  theo  quy  định  của  ĐLCT;  nếu  ĐLCT  khơng  quy 

định  thì  việc  nộp  đơn  thực hiện  theo nghị quyết của 

ĐHĐCĐ.  Tr.hợp  ĐLCT  khơng  quy  định  mà  khơng  tiến 

hành được ĐHĐCĐ thì cổ đơng hoặc nhóm cổ đơng sở 

hữu  trên  20%  số  CPPT  ít  nhất  6  tháng  có  quyền  nộp 

đơn.

TVHD khi nhận thấy CTHD lâm vào tình trạng phá sản 

có quyền nộp đơn.◙  Quyền  nộp  đơn  u  cầu  mở  thủ  tục  phá  sản 

của chủ sở hữu DNNN, các cổ đơng, TVHD (tt)

LPS2004  còn  bổ  sung  quy  định  về  trách  nhiệm  của 

một  số  cơ  quan,  tổ  chức  có  thẩm  quyền  trong  việc 

thơng báo DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản. 

“Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ nếu nhận 

thấy DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản thì TA, VKS, 

cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý vốn, tổ chức kiểm 

tốn hoặc cơ quan quyết định thành lập DN có nghĩa 

vụ thơng báo cho những người có quyền nộp đơn biết 

để họ xem xét việc nộp đơn u cầu”. 1.2  Thụ  lý  đơn  u  cầu  mở  thủ  tục  phá 

sản 

Sau  khi  nhận  được  đơn  nếu  thấy  cần  sửa  đổi,  bổ 

sung thì tòa án u cầu người nộp thực hiện việc sửa 

đổi, bổ sung. 

Khi nhận đơn, tòa án cần kiểm tra xem DN, HTX đó có 

thuộc danh mục do CP quy định về DN đặc biệt phục 

vụ  quốc  phòng,  an  ninh;  DN,  HTX  thuộc  lĩnh  vực  tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác 

cung  ứng  các  sản  phẩm,  dịch  vụ  cơng  ích  thiết  yếu 

hay  khơng.  Nếu  thuộc  danh  mục  trên,  thì  tòa  án  chỉ 

thụ lý đơn khi hội đủ các điều kiện do CP quy định. 1.2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Các  tr.hợp  tòa  án  phải  ra  quyết  định  trả  lại 

đơn:Người nộp đơn khơng nộp tiền tạm ứng án phí;

Người nộp đơn khơng có quyền nộp đơn;

Có  căn  cứ  rõ  ràng  cho  thấy  việc  nộp  đơn  do  không 

khách  quan  gây  ảnh  hưởng  xấu  đến  danh  dự,  uy  tín, 

HĐKD hoặc có sự gian dối;

DN,  HTX  chứng  minh  được  khơng  lâm  vào  tình  trạng 

phá sản.

Người  làm  đơn  có  quyền  khiếu  nại  với  chánh  án 

đã trả lại  đơn. Chánh án phải ra một trong các quyết 

định:

Giữ nguyên quyết định trả lại đơn;

Hủy quyết định trả lại đơn, và thụ lý đơn. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×