Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt)

2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Tòa  án  thụ  lý  đơn  kể  từ  ngày  người  nộp  đơn  xuất 

trình biên lai nộp tiền tạm ứng. 

Tòa án phải thơng báo cho DN, HTX biết, nếu người 

nộp đơn khơng phải là chủ DN, HTX. 

DN,  HTX  phải  xuất  trình  cho  tòa  án  các  giấy  tờ,  tài 

liệu quy định tại K4, Đ15. 

Nếu  sau  khi  thụ  lý  đơn  mà  nhận  thấy  khơng  thuộc 

thẩm quyền thì tòa án áp dụng Đ26 để chuyển việc 

giải quyết phá sản cho tòa án có thẩm quyền. 1.2 Thụ lý đơn u cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Kể  từ  khi  thụ  lý  đơn,  DN,  HTX  phải  tạm  đình 

chỉ các hoạt động (Đ27 LPS): Thi hành án dân sự về tài sản;

Giải quyết vụ án đòi DN, HTX thực hiện nghĩa vụ 

về tài sản;

Xử  lý  tài  sản  bảo  đảm  của  DN,  HTX,  trừ  tr.hợp 

được tòa án cho phép. 1.2 Thụ lý đơn u cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Thủ tục đặc biệt hay thủ tục rút gọn: 

Thủ  tục  phá  sản  có  thể  được  kết  thúc  ở  giai  đoạn 

này  nếu  tòa  án  áp  dụng  Đ87  để  tun  bố  phá  sản 

khi  DN,  HTX  khơng  còn  tài  sản  hoặc  còn  nhưng 

khơng đủ để nộp tiền tạm  ứng án phí hoặc phí phá 

sản.1.3 Mở thủ tục phá sản

Sau  khi  thụ  lý  đơn,  tòa  phải  quyết  định  mở  hoặc 

khơng mở thủ tục phá sản. 

Nếu khơng mở thủ tục phá sản, tòa án phải gửi quyết 

định này cho người làm đơn. Người làm đơn có quyền 

khiếu nại với chánh án. 

Nhận được khiếu nại, chánh án phải ra một trong các 

quyết  định:  Giữ  ngun  quyết  định  không  mở;  Hủy 

quyết định không mở, và quyết định mở. 

Quyết  định  mở  thủ  tục  phá  sản  phải  được  gửi  cho 

DN,  HTX  và VKS cùng  cấp. Phải  đăng báo, thông  báo 

cho các chủ nợ, những người mắc nợ DN, HTX. 1.3 Mở thủ tục phá sản (tt)

Một số vấn đề pháp lý khi mở thủ tục phá 

sản:

Thứ  nhất:  Đồng  thời  với  việc  ra  quyết  định  mở 

thủ  tục  phá  sản,  thẩm  phán  thành  lập  TQLTLTS, 

bao gồm: Một chấp hành viên làm tổ trưởng; một 

cán bộ tòa án; một đại diện chủ nợ; đại diện DN, 

HTX; có thể có đại diện NLĐ, đại diện cơng đồn, 

đại diện các cơ quan chun mơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×