Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hội nghị chủ nợ

4 Hội nghị chủ nợ

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Thành phần tham gia hội nghị chủ nợ Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có 

thể ủy quyền cho người khác.

Đại diện NLĐ, đại diện cơng đồn. 

Người  bảo  lãnh  sau  khi  đã  trả  nợ  thay  cho  DN,  HTX. 

Người bảo lãnh trở thành chủ nợ khơng có bảo đảm. 

Người  nộp  đơn  u  cầu  (các  Đ15,  16,  17,  18),  nếu  họ 

khơng tham gia hội nghị thì phải  ủy quyền cho người 

khác. 

Đối với DNTN mà chủ DN đã chết thì người thừa kế đó 

tham gia hội nghị. 

Tr.hợp DN, HTX khơng có người đại diện tham gia thì 

thẩm phán chỉ định người đại diện. 

Đối với DNTN mà chủ DNTN chết mà khơng có người 

thừa kế thì cần chỉ định người thân thích. ◙ Thủ tục triệu tâp hội nghị chủ nợHội nghị chủ nợ khơng còn là thủ tục bắt buộc.

Thẩm  phán  có  thể  khơng  cần  triệu  tập  hội  nghị 

nếu thuộc tr.hợp Đ78. 

Thủ  tục  phục  hồi  HĐKD  chỉ  được  áp  dụng  nếu 

hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết đồng ý với 

các giải pháp tổ chức lại HĐKD (Đ68).◙ Thủ tục triệu tập hội nghị chủ nợ (tt)

Hội  nghị  chủ  nợ  do  thẩm  phán  triệu  tập  để  giải 

quyết  các  nội  dung  tại  Đ64,  phải  triệu  tập  hội 

nghị trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập xong danh 

sách chủ nợ. 

Tr.hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau ngày lập 

xong  danh  sách  chủ  nợ  thì  thời  hạn  này  tính  từ 

ngày kiểm kê xong tài sản. 

Các hội nghị chủ nợ tiếp theo có thể được thẩm 

phán triệu tập bất kỳ ngày nào theo đề nghị của 

TQLTLTS  hoặc  của  các  chủ  nợ  đại  diện  cho  ít 

nhất 1/3 tổng số nợ khơng có bảo đảm. ◙ Thủ tục triệu tập hội nghị chủ nợ (tt)

Giấy triệu tập hội nghị chủ nợ phải được gửi cho 

người có thẩm quyền tham gia hội nghị và người 

có  nghĩa  vụ  tham  gia  hội  nghị  chậm  nhất  là  15 

ngày trước ngày khai mạc. 

Kèm theo giấy triệu tập phải có chương trình, nội 

dung của hội nghị và các tài liệu khác, nếu có.

Sự  vắng  mặt  của  những  người  này  tại  hội  nghị 

có thể phải hỗn hội nghị, thậm chí phải đình chỉ 

tiến hành thủ tục phá sản (Đ67). ◙  Điều  kiện  hợp  lệ  của  hội  nghị  chủ 

nợHội  nghị  chỉ  hợp  lệ  khi  có  đầy  đủ  hai  điều 

kiện (Đ65):Quá  nửa  số  chủ  nợ  khơng  có  bảo  đảm  đại  diện 

cho  ít  nhất  2/3  tổng  số  nợ  khơng  có  bảo  đảm 

tham dự;

Có  sự  tham  gia  của  người  có  nghĩa  vụ  tham  gia 

hội nghị chủ nợ tại Đ63. ◙  Điều  kiện  hợp  lệ  của  hội  nghị  chủ 

nợ(tt)

Hội nghị chủ nợ được hỗn một lần trong các 

tr.hợp (Đ66):Khơng đủ q nửa số chủ nợ khơng có bảo đảm 

đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ khơng có bảo 

đảm;

Q nửa số chủ nợ khơng có bảo đảm có mặt tại 

hội nghị chủ nợ biểu quyết hỗn hội nghị;

Người có nghĩa vụ tham gia hội nghị vắng mặt có 

lý do (Đ63). 

Tr.hợp thẩm phán ra quyết định hỗn hội nghị 

thì  trong  thời  hạn  30  ngày,  phải  triệu  tập  lại  hội 

nghị. ◙  Điều  kiện  hợp  lệ  của  hội  nghị  chủ 

nợTrong nh

(tt)

ững tr.hợp sau, thẩm phán ra quyết định đình 

chỉ  tiến  hành  thủ  tục  phá  sản  khi  có  người  tham  gia 

hội nghị chủ nợ vắng mặt: 

Hội  nghị  đã  được  hỗn  một  lần,  nếu  người  nộp  đơn 

tại Đ13 và Đ14 khơng tham gia hội nghị được triệu tập 

lại;

Tr.hợp chỉ có người quy định tại các Đ15, 16, 17 và 18 

nộp đơn mà người có nghĩa vụ tham gia hội nghị  (Đ63) 

khơng đến tham dự mà khơng có lý do;

Người nộp đơn u cầu rút lại đơn; nếu những người 

quy định tại các Đ13, 14, 15, 16, 17 và 18 nộp đơn mà 

chỉ  có  một  hoặc  một  số  người  rút  lại  đơn  thì  tòa  án 

vẫn tiến hành thủ tục phá sản (Đ67). 2. Phục hồi hoạt động kinh doanh Phục  hồi  HĐKD  nhằm  có  thể  đem  lại  những  cơ 

hội  để  tái  tổ  chức,  giúp  DN,  HTX  vượt  ra  khỏi 

nguy cơ bị phá sản. 

PLPS luôn đề cao thủ tục này. 

Đây là một thủ tục độc lập (tách bạch với thủ tục 

thanh  lý)  mà  thẩm  phán  có  thể  quyết  định  áp 

dụng hay khơng. 2. Phục hồi hoạt động kinh doanh (tt)

2.1 Điều kiện để áp dụng thủ tục phục hồi kinh 

doanh 

2.2 Xem xét, thơng qua phương án 

2.3  Cơng  nhận  nghị  quyết  về  phương  án  phục 

hồi và giám sát thực hiện phương án phục hồi 

2.4 Thời hạn thực hiện phương án phục hồi 

2.5.  Đình  chỉ  thủ  tục  phục  hồi  hoạt  động  kinh 

doanh và hậu quả pháp lý Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hội nghị chủ nợ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×