Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh lý tài sản, các khoản nợ (tt)

Thanh lý tài sản, các khoản nợ (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở 

thủ tục thanh lý tài sản 

Tr.hợp  DN  HĐKD  bị  thua  lỗ  đã  được  NN  áp  dụng 

biện pháp đặc biệt nhưng vẫn khơng phục hồi và 

khơng thanh tốn được các khoản nợ đến hạn khi 

chủ nợ có u cầu thì tòa án mở thủ tục thanh lý 

mà  khơng  cần  triệu  tập  hội  nghị  chủ  nợ  để  xem 

xét việc thủ tục phục hồi (Đ78). 

Theo  LPS  thì  hội  nghị  chủ  nợ  khơng  phải  là 

thủ  tục  bắt  buộc  trong  mọi  tr.hợp  khi  giải  quyết 

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở 

thủ tục thanh lý tài sản (tt)

Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài 

sản  khi  hội  nghị  chủ  nợ  không  thành  trong  các 

tr.hợp (Đ79):

Chủ DN hoặc đại diện hợp pháp của chủ DN, HTX 

không  tham  gia  hội  nghị  chủ  nợ  mà  khơng  có  lý 

do  chính  đáng  hoặc  sau  khi  hội  nghị  chủ  nợ  đã 

được hỗn một lần nếu người nộp đơn thuộc các 

tr.hợp quy định tại Đ13 và Đ14. 

Khơng  đủ  số  chủ  nợ  quy  định  tham  gia  hội  nghị 

sau khi hội nghị đã được hỗn một lần nếu người 

nộp đơn thuộc tr.hợp quy định tại các Đ15, 16, 17 

và 18. 3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở 

thủ tục thanh lý tài sản (tt)

Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thơng qua nghị quyết đồng ý với 

dự kiến các giải pháp tổ chức lại HĐKD, kế hoạch thanh tốn 

nợ cho các chủ nợ và u cầu DN, HTX xây dựng phương án 

phục hồi HĐKD, nếu có một trong các tr.hợp sau thì tòa án ra 

quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Đ80):  

Thứ nhất, DN, HTX khơng xây dựng được phương án phục hồi 

(K1 Đ68). 

Thứ  hai,  hội  nghị  chủ  nợ  khơng  thơng  qua  phương  án  phục 

hồi. 

Thứ ba, DN, HTX không thực hiện đúng hoặc không thực hiện 

được  phương  án  phục  hồi,  trừ  tr.hợp  các  bên  có  thỏa  thuận 

khác. 

Hội nghị  chủ nợ lần 1 khơng thơng qua phương án phục hồi 

(vấn đề này chưa được quy định trong LPS).  Nghiêm cấm các NH nơi DN, HTX có tài khoản 

thực  hiện  các  hành  vi  sau  kể  từ  ngày  tòa  án  áp 

dụng thủ tục thanh lý (Đ59):

Thanh  tốn  các  khoản  nợ  của  DN,  HTX,  trừ  việc 

thanh toán được thẩm phán phụ trách đồng ý;

Thực  hiện  bất  kỳ  hành  vi  nào  nhằm  bù  trừ  hoặc 

thanh  toán  các  khoản  DN,  HTX  vay  của  ngân 

hàng. 3.2  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết 

khiếu nại, kháng nghị mở thủ tục thanh lý

DN, HTX, các chủ nợ có quyền khiếu nại, VKS có 

quyền kháng nghị. 

Những  người  mắc  nợ  DN,  HTX  có  quyền  khiếu 

nại  phần  quyết  định  liên  quan  đến  nghĩa  vụ  trả 

nợ của mình. 

Tòa  án phải gửi hồ sơ  về phá  sản  kèm theo đơn 

khiếu nại, quyết  định kháng nghị cho tòa án cấp 

trên trực tiếp. 

Chánh án tòa án cấp trên chỉ định một tổ gồm ba 

thẩm phán xem xét, giải quyết. 3.2  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết 

khiếu nại, kháng nghị mở thủ tục thanh lý (tt)

Tổ  thẩm  phán  phải  xem  xét,  giải  quyết,  và  có 

quyền ra một trong các quyết định: Khơng  chấp  nhận  khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giữ 

nguyên quyết định mở thủ tục thanh lý;

Sửa quyết định mở thủ tục thanh lý;  

Hủy  quyết  định  mở  thủ tục  thanh  lý và  giao hồ sơ 

cho tòa án cấp dưới.Quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại,  kháng  nghị 

của tòa án cấp trên là quyết định cuối cùng. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh lý tài sản, các khoản nợ (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×