Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

Thứ tự xử lý các khoản nợ: 

Đối  với  các  khoản  nợ  có  bảo  đảm  được  xác  lập 

trước khi tòa án thụ lý đơn thì được  ưu tiên thanh 

tốn bằng tài sản đó. 

Nếu  giá  trị  của  tài  sản  khơng  đủ  thanh  tốn  thì  phần 

nợ còn lại sẽ được thanh tốn trong q trình thanh lý 

tài sản.  

Nếu tài sản lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được 

nhập vào giá trị tài sản còn lại của DN, HTX (Đ35). Đối  với  các  khoản  nợ  chưa  đến  hạn  vào  thời 

điểm  mở  thủ  tục  thanh  lý  được  xử  lý  như  các 

khoản nợ đến hạn nhưng khơng được tính lãi đối 

với thời gian chưa đến hạn (Đ34). 3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

Sau khi thanh tốn các khoản nợ có bảo đảm, 

thứ tự các khoản nợ được phân chia: Phí phá sản; 

Các  khoản  nợ  lương,  trợ  cấp  thơi  việc,  BHXH  và 

các  quyền  lợi  khác  theo  thỏa  ước  lao  động  và 

HĐLĐ; 

Các khoản nợ khơng có bảo đảm phải trả cho các 

chủ  nợ  trong  danh  sách  chủ  nợ  theo  n.tắc  mỗi 

chủ nợ được thanh tốn theo tỷ lệ tương ứng. 3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

Phần còn lại (nếu còn) thuộc về (Đ37):

Xã viên HTX;

Chủ DNTN;

Các  thành  viên  của  cơng  ty,  các  cổ  đơng  của 

CTCP;

Chủ sở hữu DNNN. 3.4 Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản 

Thẩm  phán  ra  quyết  định  đình  chỉ  thủ  tục 

thanh lý trong những tr.hợp:DN, HTX khơng còn tài sản để phân chia;

Phương  án  phân  chia  tài  sản  đã  được  thực  hiện 

xong. 

Quyết  định  này  đã  kết  thúc  thủ  tục  thanh  lý 

để tòa án tuyên bố DN, HTX bị phá sản nhằm kết 

thúc sự tồn tại của DN, HTX. 4. Tuyên bố DN, HTX bị phá sản  

4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tuyên  bố  phá  sản  (Đ86, 

Đ87)

4.2 Thông báo quyết định tuyên bố phá sản 

4.3  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết  khiếu 

nại, kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×