Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuyên bố DN, HTX bị phá sản

Tuyên bố DN, HTX bị phá sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tuyên  bố  phá  sản 

(Đ86, Đ87)Thứ  nhất,  đồng  thời  với  việc  ra  quyết  định  đình  chỉ 

thủ  tục  thanh  lý  tài  sản,  thẩm  phán  ra  quyết  định 

tuyên bố DN, HTX bị phá sản (Thủ tục phá sản thông 

thường). 

Thứ  hai,  trong  thời  hạn  30  ngày,  kể  từ  ngày  hết  hạn 

nộp  tiền  tạm  ứng  án  phí,  chủ  DN  hoặc  đại  diện  của 

DN,  HTX  khơng  còn  tiền  và  tài  sản  để  nộp  tiền  tạm 

ứng  phí  thì  tòa  án  ra  quyết  định  tun  bố  phá  sản 

(Thủ tục đặc biệt – thủ tục rút gọn) (K1 Đ87). 4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tuyên  bố  phá  sản 

(Đ86, Đ87) (tt)Thứ ba,  sau khi thụ lý đơn và nhận các tài liệu do các 

bên  gửi  đến,  tòa  án  ra  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản, 

nếu  DN,  HTX  khơng  còn  tài  sản  hoặc  còn  nhưng 

khơng đủ để thanh tốn phí phá sản (Thủ tục đặc biệt 

– thủ tục rút gọn) (K1 Đ87).

Quyết  định  tun  bố  DN,  HTX  bị  phá  sản  nhằm 

chấm  dứt  sự  tồn  tại  về  mặt  pháp  lý  cũng  như  chấm 

dứt  quan  hệ  nợ  nần,  trừ  tr.hợp  phá  sản  DNTN  và 

CTHD, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp 

luật có quy định khác. 4.2 Thơng báo quyết định tun bố phá sản 

Tòa  án  gửi  quyết  định  phá  sản  cho  DN,  HTX,  VKS 

cùng cấp và thơng báo cho các chủ nợ, những người 

mắc nợ DN, HTX, đồng thời đăng báo 3 số liên tiếp. 

Tòa án phải gửi quyết định phá sản cho CQĐKKD để 

xóa  tên  DN,  HTX;  trong  tr.hợp  TANDTC  ra  quyết  định 

giải quyết khiếu nại, kháng nghị theo quy định tại Đ92 

thì  thời  hạn  này  có  thể  dài  hơn  nhưng  khơng  quá  25 

ngày (Đ89).

DN,  HTX,  các  chủ  nợ,  những  người  mắc  nợ  DN,  HTX 

có quyền khiếu nại, VKS có quyền kháng nghị quyết 

định tun bố phá sản (Đ91, Đ92). 

Tòa án phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu 

nại,  quyết  định  kháng  nghị  cho  tòa  án  cấp  trên  trực 

tiếp.    4.2  Thông  báo  quyết  định  tuyên  bố  phá 

sản(tt) 

Ngay sau  khi nhận  được hồ sơ về phá sản kèm theo 

đơn  khiếu  nại,  kháng  nghị,  chánh  án  tòa  án  cấp  trên 

trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba thẩm phán xem xét, 

giải quyết. 

Tổ  thẩm  phán  phải  xem  xét,  giải  quyết  khiếu  nại, 

kháng nghị, và có quyền ra một trong các quyết định 

sau:

Khơng chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ ngun quyết 

định tun bố phá sản;

Hủy  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản  và  giao  hồ  sơ  về  phá  sản 

cho tòa án cấp dưới tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản. Quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại,  kháng  nghị  của 

tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng (Đ92).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuyên bố DN, HTX bị phá sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×