Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

A1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

CĂN CỨ  TÍ NH THUẾ

Cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN  theo tỷ lệ

trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề

SXKD:

Doanh thu trong kỳ 

Tỷ lệ thuế tính trên Th́  TNCN =tính thuế×doanh thuDoanh thu là tồn bộ tiền bán hàng, tiền gia cơng, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ.Trường  hợp  cá  nhân  nộp  thuế  khốn  có  sử  dụng  hố  đơn 

của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế  được căn cứ theo 

doanh thu khốn và doanh thu trên hố đơn.13

Trường hợp cá nhân kinh doanh khơng xác địnhTỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Hoạt động

(a) Phân phối, cung cấp hàng hố

(b)  Dịch  vụ,  xây  dựng  khơng  bao  thầu  nguyên 

vật liệu

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại

lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng

đa cấp

(c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng 

hố, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu

(d) Hoạt động kinh doanh khácTỷ lệ thu nhập chịu 

thuế ấn định (%)

0,5

2

5

1,5

1Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành

14

nghề

thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷB. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN 

Là  thu  nhập  người  lao  độCÔNG

ng  nhận  được  từ  người  sử  dụng 

lao động, bao gồm:a.  Tiền  lương,  tiền  cơng  và  các  khoản  có  tính  chất  tiền 

lương, tiền cơng dưới các hình thức  bằng tiền  hoặc  khơng 

bằng tiền.

b. Các khoản phụ cấp, trợ cấp,  trừ: Phụ cấp đối với người 

có  cơng  với  cách  mạng;  Phụ  cấp  quốc  phòng,  an  ninh  theo 

quy định; Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo qui định của Bộ 

luật Lao Động; Trợ cấp để giải quyết tệ nạn xã hội…

c. Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức…

d.  Tiền  nhận  được  từ  tham  gia  hiệp  hội  kinh  doanh,  hội 

đ15

ồng  quản  trị  doanh  nghiệp,  các  hiệp  hội  và  các  tổ  chức B. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN 

CƠNG

e. Các khoản thưởng bằng ti

ền hoặc khơng bằng tiền,  trừ: 

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong 

tặng; Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, giải 

thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; Tiền 

thưởng  về  cải  tiến  kỹ thuật,  sáng  chế,  phát  minh  được  cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cơng nhận; Tiền thưởng về 

phát  hiện,  khai  báo  hành  vi  vi  phạm  pháp  luật  với  cơ  quan 

nhà nước có thẩm quyền…

g. Một số quy định khác.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×