Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Căn cứ tính thuế

IV. Căn cứ tính thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Căn cứ tính thuế

Thuế tài ngun phải nộp trong kỳ = 

Sản lượng tài ngun tính thuế x Giá 

tính thuế đơn vị tài ngun x    Thuế 

suất thuế tài  ngunIV. Căn cứ tính thuế

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn 

định mức thuế tài ngun phải nộp trên 

một đơn vị tài ngun khai thác thì số    

thuế tài ngun  phải nộp được xác định 

như sau:

Thuế tài ngun phải nộp trong kỳ=Sản 

lượng tài ngun tính thuế xMức thuế tài 

ngun ấn định trên một đơn vị tài       

ngun khai thác Sản lượng tài ngun tính thuế Sản lượng tài ngun tính     

thuế là sản lượng tài ngun 

thực tế khai thác Giá tính thuế tài ngun 

Giá tính thuế tài ngun là giá bán đơn vị sản 

phẩm tài ngun của tổ chức, cá nhân khai    thác 

chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng  và   phải 

được thể hiện trên chứng từ bán hàng,   nhưng 

khơng được thấp hơn giá tính thuế tài ngun do 

UBND cấp tỉnh quy định; trường   hợp giá bán tài 

ngun khai thác thấp hơn giá tính thuế tài 

ngun do UBND cấp tỉnh thì      tính thuế tài 

ngun theo giá do UBND cấp    tỉnh quy định 1. Trường hợp xác định được giá   

bán đơn vị sản phẩm tài ngun.

1.1. Giá tính thuế tài ngun là giá bán đơn 

vị sản phẩm tài ngun khai thác   chưa 

bao gồm thuế giá trị gia tăng (khơng phân 

biệt địa bàn tiêu thụ) Giá bán  của một đơn 

vị tài ngun được tính     bằng tổng doanh 

thu (chưa có thuế GTGT) của loại tài 

ngun bán ra chia cho tổng sản lượng 

loại tài ngun tương    ứng bán ra trong 

tháng. 1. Trường hợp xác định được giá   

bán đơn vị sản phẩm tài ngun.

1.2. Trường hợp trong tháng có phát sinh sản 

lượng tài ngun khai thác, nhưng khơng phát 

sinh doanh thu bán tài ngun thì giá tính       thuế 

đơn vị tài ngun được xác định theo giá     tính 

thuế đơn vị tài ngun bình qn gia       quyền 

của tháng trước liền kề, nhưng nếu       thấp hơn 

giá tính thuế tài ngun do  UBND  cấp tỉnh quy 

định  thì tính thuế tài                   ngun theo giá 

UBND cấp tỉnh quy định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Căn cứ tính thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×