Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V.Miễn, giảm thuế tài nguyên

V.Miễn, giảm thuế tài nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.4. Miễn thuế tài ngun đối với tổ       

chức, cá nhân khai thác nước thiên       

nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ 

gia đình, cá nhân tự sản xuất phục  vụ sinh 

hoạt. 

1.5. Miễn thuế tài ngun đối với tổ       

chức, cá nhân khai thác nước thiên       

nhiên dùng cho nơng nghiệp, lâm         

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước 

thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai 

thác phục vụ sinh hoạt.1.6. Miễn thuế tài ngun đối với tổ       

chức, cá nhân khai thác đất và sử dụng tại 

chỗ trên diện tích đất được giao,      được 

th; đất khai thác 

1.7. Trường hợp khác được miễn, giảm   

tài ngun, Bộ Tài chính chủ trì phối     

hợp với các Bộ, ngành liên quan báo    cáo 

Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội xem xét, quyết định.VI.THUẾ TÀI NGUN ĐỐI VỚI  

DẦU THƠ, KHÍ THIÊN NHIÊN

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp       

thuế (trừ thuế nhập khẩu, thuế xuất     

 khẩu) là Cục thuế địa phương nơi 

người nộp thuế đặt văn phòng   2. Kỳ tính thuế tài ngun là năm 

dương   lịch.

3. Đồng tiền nộp thuế là đơ la Mỹ 

hoặc     tiền ngoại tệ tự do 

chuyển đổi hay đồng Việt Nam. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.Miễn, giảm thuế tài nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×