Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khai, nộp thuế tài nguyên tạm tính

Khai, nộp thuế tài nguyên tạm tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tỷ lệ thuếtài nguntạm tính = Thuế tài 

ngun bằng dầu thơ, khí thiên nhiên,

 dự kiến phải nộp trong kỳ tính thuế 

Sản lượng dầu thơ, khí thiên nhiên chịu    

thuế tài ngun dự kiến khai thác trong kỳ 

tính thuế                                                         

       x 100%   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế    tài  ngun tạm tính: chậm nhất là 

ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán 

(đối với dầu thơ bán tại thị   

trường nội địa) hoặc ngày cơ    

quan hải quan xác nhận dầu     thơ 

xuất   khẩu và cũng là

ngày nộp thuế Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài   

        ngun tạm tính: chậm nhất 

là ngày thứ 20 hàng tháng và

cũng là ngày nộp

thuế (với Khí thiên

nhiên )5.Quyết tốn thuế tài ngun

1. Đối với khai thác dầu thơ:

Thuế tài ngun bằng dầu thơ phải nộp 

trong kỳ tính thuế = Sản lượng dầu thơ 

chịu thuế tài ngun bình qn/ ngày    

trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế tài  

ngun x Số ngày khai thác dầu thơ      

trong kỳ tính thuế Tỷ lệ thuế tài ngun bằng dầu thơ        

trong kỳ tính thuế = Thuế tài bằng dầu   

thơ phải nộp trong kỳ tính thuế

Sản lượng dầu thơ khai thác trong kỳ tính 

thuế                                                                

ngun

         x100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khai, nộp thuế tài nguyên tạm tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×