Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

II. Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Chính phủ10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.1.1. Vị trí, tính chất pháp lý

- Cơ sở pháp lý: Đ94 HP2013, Đ1 Luật TCCP

2015.

“Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước

cao nhất của nước CHXHCNVN, thực hiện

quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của

Quốc hội”

=> Điểm mới của Hiến pháp 2013 và Luật TCCP

2015 về vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ và

ý nghĩa của nó?

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMChính phủ có hai vị trí, tính chất:

– Thứ nhất, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực

hiện quyền hành pháp

• Hoạch định chính sách phát triển quốc gia

• Thống nhất quản lý các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả

nước

• Bảo đảm việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật

• Thống nhất lãnh đạo hệ thống Bộ máy hành chính từ trung

ương đến địa phương, bảo đảm cho bộ máy hành chính nhà

nước hoạt động hiệu lực và hiệu quả;

• Bảo đảm đời sống vật chất và văn hố cho nhân dân cả

nước.10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Thứ hai, Chính phủ là cơ quan chấp hành

của Quốc hội.

- Chính phủ do Quốc hội thành lập và bãi miễn

- Chính phủ có trách nhiệm triễn khai thực hiện

các văn bản của Quốc hội và các cơ quan

của Quốc hội

- Chính phủ phải chịu trách nhiệm và báo cáo

công tác trước Quốc hội, báo cáo trước

UBTVQH;

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMMối quan hệ giữa vị trí hành chính nhà

nước và vị trí chấp hành Quốc hội trong

Chính phủ10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.1.2. Thành phần, cơ cấu tổ chức và

trình tự thành lập Chính phủ

a/ Về thành phần của Chính phủ

Theo Điều 95 của HP2013 và Điều 2 của Luật tổ

chức Chính phủ 2015 thì thành phần Chính phủ

được gọi là cơ cấu thành viên của Chính phủ

gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ

trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

(Có thể linh động vì số lượng thành viên Chính

phủ do “Thủ tướng trình QH quyết định”)

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMb. Cơ cấu tổ chức Chính phủ:10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMLưu ý: Cơ quan thuộc Chính phủ có nằm trong

cơ cấu tổ chức của Chính phủ khơng?

Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập,

có chức năng phục vụ nhiệm vụ QLNN của Chính

phủ; thực hiện một số dịch vụ cơng có đặc điểm,

tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ

đạo (Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016)

Cơ quan thuộc Chính phủ đặt dưới sự quản lý của

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×