Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Cơ cấu tổ chức Chính phủ:

b. Cơ cấu tổ chức Chính phủ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lưu ý: Cơ quan thuộc Chính phủ có nằm trong

cơ cấu tổ chức của Chính phủ khơng?

Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập,

có chức năng phục vụ nhiệm vụ QLNN của Chính

phủ; thực hiện một số dịch vụ cơng có đặc điểm,

tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ

đạo (Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016)

Cơ quan thuộc Chính phủ đặt dưới sự quản lý của

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM+ Thông tấn xã Việt Nam

+ Đài Tiếng nói Việt Nam

+ Đài Truyền hình Việt Nam

+ Bảo hiểm xã hội VN

+ Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM

+ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

+ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

+ Học viện Chính trị Quốc gia HCM.

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMc. Thành lập Chính phủ

(Hiến pháp 2013, Luật TCCP 2015)

* Thủ tướng Chính phủ: do Quốc Hội bầu và bãi

miễn theo đề nghị của Chủ tịch nước

* Các Phó TTg và các thành viên khác của Chính

phủ: do Thủ tướng đề nghị, Quốc hội phê chuẩn,

Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

• Điều kiện: Thủ tướng phải là ĐBQH, các Phó TTg

và các thành viên khác thì khơng nhất thiết.

(“Thủ tướng được bầu ra trong các Đại biểu Quốc hội”

– Điều 4 Luật TCCP 2015)

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

(Điều 6 –27 Luật TCCP 2015)

Luật TCCP 2015 quy định:

Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trên tất

cả các lĩnh vực: bao gồm: thi hành Hiến pháp

và PL, hoạch định chính sách và trình dự án

luật, kinh tế, mơi trường, KHCN, ngoại giao,

văn hóa, giáo dục, thơng tin, truyền thơng, y tế,

tín ngưỡng tơn giáo, an ninh quốc phòng, cơ

yếu, bảo đảm quyền con người, quyền công

dân, khiếu nại, tố cáo, nhân sự bộ máy nhà

nước.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Cơ cấu tổ chức Chính phủ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×