Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Thành lập Chính phủ (Hiến pháp 2013, Luật TCCP 2015)

c. Thành lập Chính phủ (Hiến pháp 2013, Luật TCCP 2015)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

(Điều 6 –27 Luật TCCP 2015)

Luật TCCP 2015 quy định:

Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trên tất

cả các lĩnh vực: bao gồm: thi hành Hiến pháp

và PL, hoạch định chính sách và trình dự án

luật, kinh tế, mơi trường, KHCN, ngoại giao,

văn hóa, giáo dục, thơng tin, truyền thơng, y tế,

tín ngưỡng tơn giáo, an ninh quốc phòng, cơ

yếu, bảo đảm quyền con người, quyền công

dân, khiếu nại, tố cáo, nhân sự bộ máy nhà

nước.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMCác cấp độ thực hiện nhiệm vụ, quyền

hạn của Chính phủ trên các lĩnh vực10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMNhững nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng được

xem là phương tiện để thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn trên các lĩnh vực khác:

- Tổ chức triển khai thi hành pháp luật, bảo

đảm tính thống nhất và chấp hành Hiến pháp và

pháp luật từ trung ương đến địa phương

Được thể hiện thơng qua thẩm quyền lập quy

của Chính phủ

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM- Hoạch định các chính sách, tham gia ban

hành Luật, Pháp lệnh:

+ Trình Quốc Hội, UBTVQH dự thảo các Nghị

Quyết

+ Ban hành các Nghị quyết đưa ra các chương

trình, kế hoạch chiến lược

+ Trình Dự án Luật trước QH, Dự án pháp lệnh

trước UBTVQH.10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

chung của Chính phủ trên các lĩnh vực thì Thủ

tướng Chính phủ có nhiều quyền hạn quan

trọng với hai vai trò:

- Với vai trò là người đứng đầu Chính phủ:

+ TTG lãnh đạo, chỉ đạo tồn diện hoạt động

của Chính phủ

+ Trình và quyết định một số vấn đề quan trọng

về tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động cụ thể

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM- Với vai trò là người đứng đầu hệ thống hành

chính nhà nước:

+ Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động

của hệ thống hành chính nhà nước từ trung

ương đến địa phương, bảo đảm tính thống

nhất, thơng suốt, liên tục của nền hành chính

quốc gia

+ Phân cấp cho chính quyền địa phương

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình,

TTG có thẩm quyền:

+ Ban hành văn bản QPPL dưới hình thức

Quyết định

+ Xử lý văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMLuật TCCP 2015 đề cao vai trò, vị trí,

quyền hạn và trách nhiệm của TTCP

=> đảm bảo tính chủ động, linh hoạt

trong quản lý, tính thống nhất và liên tục

trong hoạt động của hệ thống CQHCNNĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.1.4. Hoạt động của Chính phủ10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMa. Tập thể Chính phủ10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Chính phủ họp và biểu quyết theo đa số các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Chính phủ =>Vấn đề nào thuộc

thẩm quyền của Chính phủ?

• Trách nhiệm của Chính phủ:

– Chính phủ chịu trách nhiệm trước QH

– Báo cáo công tác trước QH, UBTVQH, CTN 1 năm 2

lần

– Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của QH, UBTVQH,

CTN

– Báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng

thuộc thẩm quyền của Chính phủ

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Thành lập Chính phủ (Hiến pháp 2013, Luật TCCP 2015)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×