Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tập thể Chính phủ

a. Tập thể Chính phủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Chính phủ họp và biểu quyết theo đa số các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Chính phủ =>Vấn đề nào thuộc

thẩm quyền của Chính phủ?

• Trách nhiệm của Chính phủ:

– Chính phủ chịu trách nhiệm trước QH

– Báo cáo công tác trước QH, UBTVQH, CTN 1 năm 2

lần

– Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của QH, UBTVQH,

CTN

– Báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng

thuộc thẩm quyền của Chính phủ

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMb. Hoạt động lãnh đạo, điều hành của Thủ

tướng Chính phủ.

• TTCP là người đứng đầu Chính phủ và hệ

thống HCNN nên TTG hoạt động thông qua

việc lãnh đạo, điều hành hoạt động của

Chính phủ và nền hành chính quốc gia.

• TTG Báo cáo công tác trước QH, UBTVQH,

CTN và trước nhân dân, chịu trách nhiệm

trước QH về nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMc. Hoạt động của các thành viên khác

của CP

Hoạt động của các Phó Thủ tướng:

+ Làm việc theo sự phân công của TTG

và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng;

+ Khi TTG vắng mặt, Phó Thủ tướng sẽ

lãnh đạo và điều hành cơng tác của Chính

phủ khi được TTG ủy quyền và chịu trách

nhiệm trước Thủ tướng

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMHoạt động của Bộ trưởng, TTCQNB là thành viên

Chính phủ

 Với tư cách là thành viên của CP => Bộ trưởng

cùng với tập thể Chính phủ chịu trách nhiệm liên

đới trước Quốc hội về hiệu quả hoạt động của

Chính phủ (Đ33, 37 Luật TCCP 2015)

 Với tư cách là người đứng đầu Bộ, CQNB => Bộ

trưởng chịu trách nhiệm cá nhân (Đ34, 37 Luật

TCCP 2015)

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.2 Bộ, cơ quan ngang Bộ

2.2.1 Vị trí, tính chất pháp lý

2.2.2 Cơ cấu tổ chức

2.2.3 Trình tự thành lập

2.2.4 Hình thức hoạt động

2.2.5 Nhiệm vụ, quyền hạn

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM18 Bộ10/16/184 Cơ quan ngang BộĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tập thể Chính phủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×