Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bộ, cơ quan ngang Bộ

2 Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

18 Bộ10/16/184 Cơ quan ngang BộĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMLưu ý: số lượng các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP

•76 đầu mối (năm 1986)

•38 đầu mối (năm 2002)

•30 đầu mối (năm 2007) bao gồm 22 Bộ, CQNB và 8 CQ

thuộc Chính phủ

•Chính phủ các nước phát triển G7 hoặc G8 chỉ có từ 1214 bộ, Thái Lan có 16 bộ, Trung Quốc có 29 bộ

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.2.1 Vị trí, tính chất pháp lý

- Là cơ quan của Chính phủ;

-Là CQ quản lý ngành, lĩnh vực: thực hiện

2 chức năng:

+ QL về ngành, lĩnh vực trong phạm

vi cả nước

+ QL dịch vụ cơng

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Bộ được phân thành hai loại:

+ Bộ quản lý ngành

+ Bộ quản lý lĩnh vựcĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM+ Bộ quản lý ngành là CQHCNN có thẩm quyền

chun mơn ở trung ương quản lý các đơn vị, các

cơ quan, tổ chức có cùng mục đích chung hoặc

chung cơ cấu kỹ thuật.

Ví dụ: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM+ Bộ quản lý lĩnh vực: là loại CQHCNN ở trung

ương có thẩm quyền quản lý lĩnh vực công tác

trong phạm vi cả nước như kế hoạch, giá cả, tài

chính…

Ví dụ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM2.2.2 Cơ cấu tổ chức

• Các đơn vị giúp Bộ thực hiện chức

năng QLNN.

• Đơn vị sự nghiệp cơng lập.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMCơ cấu tổ chức của các Bộ phụ thuộc

vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ

Bộ Y tế:Bộ Khoa học và cơng nghệ- Văn phòng, Thanh tra

- 8 vụ

- 9 Cục

- 1 Tổng cục

- 79 đơn vị trực thuộc

+ 34 bệnh viện

+ 25 viện

+ 14 trường đào tạo

+ 6 trung tâm, tạp chí-Văn phòng, Thanh tra

-11 vụ

-7 Cục

-1 Tổng cục

-7 Đơn vị trực thuộcĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM• Cục: tham mưu giúp Bộ trưởng QLNN

chuyên sâu, ổn định và thực thi nhiệm

vụ QLNN đối với ngành, lĩnh vực thuộc

phạm vi QLNN của Bộ

• Tính đến năm 2015, có 118 Cục trực

thuộc các Bộ, CQNB (trừ Bộ CA, Bộ

QP).

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×