Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các CQHCNN ở địa phương

III. Các CQHCNN ở địa phương

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. UBND các cấp

3.1.1. Vị trí, tính chất pháp lý

“UBND ở cấp chính quyền địa phương do

HĐND cùng cấp bầu là cơ quan chấp

hành của HĐND, CQHCNN ở địa phương,

chịu trách nhiệm trước HĐND và

CQHCNN cấp trên”. (Điều 114 HP 2013)

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM1. Cơ quan chấp hành của HĐND

2. Cơ quan hành chính nhà nước

ở địa phươngĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.1.2. Thành phần, cơ cấu tổ chứcĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMCơ cấu tổ chức

• Là các cơ quan chun mơn

thuộc UBND.

• Số lượng CQCM tùy thuộc từng

loại đơn vị hành chính lãnh thổ.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.1.3 Hình thức hoạt động

 Hoạt động của tập thể UBND

 Hoạt động của Chủ tịch UBND và của

các thành viên khác của UBND.

 Hoạt động của các CQCM thuộc

UBND.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.1.4 Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND

• UBND cấp trên có phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn

rộng hơn cấp dưới

Ví dụ: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CQCM

thuộc UBND

• UBND cấp trên thực hiện những nhiệm vụ, quyền

hạn mang tầm vĩ mơ

• UBND cấp dưới đa phần tổ chức thi hành chủ

trương, chính sách, VBPL của cấp trên

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMNhiệm vụ, quyền hạn của

Chủ tịch UBND

• Lãnh đạo, điều hành cơng việc của UBND

• Các nhiệm vụ, quyền hạn về mặt nhân sự, quản

lý CBCC

• Xử lý văn bản trái pháp luật

• Chỉ đạo cơng tác đối với cấp dưới trực tiếp

• Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại,

tố cáo

• Các nhiệm vụ được ủy quyền khác.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.2 Cơ quan chuyên môn thuộc UBNDĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.2.1 Vị trí, chức năng của cơ quan

chun mơn

1. Tham mưu giúp UBND quản lý ngành,

lĩnh vực ở địa phương => CQ chuyên

môn

2. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền

hạn theo sự phân công, ủy quyền của

UBND, chủ tịch UBND

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các CQHCNN ở địa phương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×