Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cơ quan chuyên môn thuộc UBND

2 Cơ quan chuyên môn thuộc UBND

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.1 Vị trí, chức năng của cơ quan

chun mơn

1. Tham mưu giúp UBND quản lý ngành,

lĩnh vực ở địa phương => CQ chuyên

môn

2. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền

hạn theo sự phân công, ủy quyền của

UBND, chủ tịch UBND

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.2.2 Nguyên tắc tổ chức và số

lượng cơ quan chun mơn

BỘ

SỞ

SỞUBND

UBND TỈNH

TỈNHPHỊNG

PHỊNGUBND

UBND HUYỆN

HUYỆN

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMCâu hỏi:

•UBND của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương có số lượng các cơ quan

chuyện môn giống nhau?

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM1. Sở Nội vụ

2. Sở Tư pháp

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Sở Tài chính

5. Sở Cơng Thương

6. Sở NN và PTNT

7. Sở Giao thông vận tải

8. Sở Xây dựng

9. Sở Tài nguyên và MT10. Sở Thông tin và TThông

11. Sở LĐ - TB và XH

12. Sở Văn hóa, TT và DL

13. Sở Khoa học và CNghệ

14. Sở Giáo dục và ĐT

15. Sở Y tế

16. Thanh tra tỉnh

17. Văn phòng UBND• NĐ 152/HĐBT năm 1983 về nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức bộ máy các CQCM thuộc UBND cấp tỉnh: 35

cơ quan.

• NĐ 171/2004: 19 cơ quan được tổ chức thống nhất và

8 CQ được tổ chức theo đặc thù của từng địa phương

• NĐ 13/2008: 17 cơ quan thống nhất ở các địa phương

và 3 CQ theo đặc thù riêng của từng địa phương (bao

gồm Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Quy hoạch và

kiến trúc, Sở Du lịch).

• NĐ 24/2014: giống như trênCác cơ quan được tổ chức

theo đặc thùTỉnhHuyện- Phòng Kinh tế

- Sở Ngoại vụ

- Phòng Quản lý đơ thị

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Phòng KT và hạ tầng

- Ban dân tộc

- Phòng nơng nghiệp và

- Các cơ quan đặc thù

phát triển nông thôn

khác

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

- Phòng Dân tộc3.2.3 Cơ cấu tổ chức

Cơ quan chuyên mơn cấp tỉnh:

1.Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng nghiệp vụ

4. Chi cục

5. Đơn vị sự nghiệp

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMSỞ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG

1. Các tổ chức, chun mơn

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Tài nguyên K.sản

- Phòng TN Nước, Khí tượng

thủy văn

- Phòng Đo đạc và Bản đồ

- Chi cục Bảo vệ MT

- Chi cục Quản lý đất đai

- Chi cục Biển, Đảo và Đầm

phá.2. Các đơn vị sự nghiệp:

- Văn phòng Đăng ký

quyền sử dụng đất;

- Trung tâm Kỹ thuật

- Trung tâm Công nghệ TT

- Trung tâm Phát triển quỹ

đất.• CQCM thuộc UBND cấp huyện:

Thực tế khơng tổ chức thành phòng ban,

mà bao gồm: trưởng phòng, phó trưởng

phòng, đội chun mơn nghiệp vụ.ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM3.2.4 Nhiệm vụ, quyền hạn của

CQCM thuộc UBND

- Là CQ tham mưu của UBND, giúp UBNDcùng cấp thực hiện chức năng QLNN về

ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương;

- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo

sự ủy quyền của UBND cùng cấp và theo

quy định của PL.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMNhiệm vụ quyền hạn cụ thể:

1.Trình UBND cùng cấp ban hành VB về

các lĩnh vực QLNN được giao; quy hoạch,

kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; thực

hiện các nhiệm vụ về cải cách HCNN thuộc

lĩnh vực QLNN được giao.

ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cơ quan chuyên môn thuộc UBND

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×