Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

7 Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.8­ Đưa hối lộ, mơi giới hối lộ được thực 

hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để 

giải  quyết  cơng  việc  của  cơ  quan,  tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

Đưa hối lộ là hành vi của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 

địa phương vì vụ lợi mà trực tiếp hoặc qua 

trung gian đã hoặc sẽ đưa tiền, tài sản hoặc lợi 

ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có 

giá trị dưới 2 triệu đồng cho người có chức vụ 

quyền hạn để người đó làm hoặc khơng làm 

một việc cho mình (cá nhân, cơ quan, đơn vị 

hoặc địa phương mình).

15Mơi giới hối lộ là hành vi của người (trung 

gian) theo u cầu của người đưa hối lộ hoặc 

người nhận hối lộ tạo điều kiện cho việc thoả 

thuận hối lộ giữa hai bên hoặc giúp sức thực 

hiện sự thoả thuận hối lộ giữa hai bên. 16a) Đưa hối lộ, mơi giới hối lộ để được nhận 

cơ chế, chính sách có lợi cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương;

b)  Đưa  hối  lộ,  môi  giới  hối  lộ  để  được  ưu 

tiên  trong  việc  cấp  ngân  sách  cho  cơ  quan,  tổ 

chức, đơn vị, địa phương;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ  để được giao, 

phê duyệt dự án cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

địa phương;

d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận 

danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước 

đối với tập thể và cá nhân;17đ)  Đưa  hối  lộ,  môi  giới  hối  lộ  để  được  cấp, 

duyệt  các  chỉ  tiêu  về  tổ  chức,  biên  chế  nhà 

nước  cho  cơ  quan,  tổ  chức,  đơn  vị,  địa 

phương;

e)  Đưa  hối  lộ,  môi  giới  hối  lộ  để  khơng  bị 

kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm tốn hoặc để 

làm  sai  lệch  kết  quả  kiểm  tra,  thanh  tra,  điều 

tra, kiểm tốn;

g) Đưa hối lộ, mơi giới hối lộ để được nhận 

các  lợi  ích  khác  cho  cơ  quan,  tổ  chức,  đơn  vị, 

địa phương.183.9 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng 

trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép 

tài sản của Nhà nước vì vụ lợi là hành vi của người 

có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi mà khai thác giá trị 

sử  dụng  của  tài  sản  của  Nhà  nước  một  cách  trái 

phép  (không  được  phép  hoặc  trái  quy  định).  Bao 

gồm:

a)  Sng  trong  cơ  quan,  tổ  chức,  đơn  vị  của  mình.  Hoạt 

động phòng, chống tham nhũng của cán bộ, cơng chức, 

viên chức có thể được xem xét trong hai trường hợp: cán 

bộ,  cơng  chức,  viên  chức  khơng  phải  là  người  lãnh  đạo, 

quản lý; và cán bộ, cơng chức, viên chức là người quản lí, 

lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

615.2.1.  Đối  với  cán  bộ,  cơng 

chức,  viên  chức  không  phải  là 

người lãnh đạo, quản lý

+  Thứ  nhất,  cán  bộ,  công 

chức,  viên  chức  có  trách 

nhiệm  thực  hiện  quy  tắc  ứng 

xử  của  cán  bộ,  cơng  chức, 62+ Thứ hai, cán bộ, cơng chức, viên chức 

có nghĩa vụ báo cáo về các hành vi có dấu 

hiệu tham nhũng.63Đối với trường hợp, “cán bộ, cơng chức, viên 

chức biết được hành vi tham nhũng mà khơng 

báo cáo… thì (họ) phải chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật”64+ Thứ ba, cán bộ, cơng chức, viên chức có 

nghĩa vụ chấp hành quyết định về chuyển đổi 

vị trí cơng tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị.655.2.2.  Đối  với  cán  bộ,  cơng 

chức,  viên  chức  lãnh  đạo, 

quản  lý    trong  cơ  quan,  tổ 

chức, đơn vị  

Cán  bộ,  công  chức,  viên 

chức là người lãnh đạo, quản lí 

trong cơ quan, đơn vị có vai trò 

rất quan trọng trong hoạt động 66+ Một là: tiếp nhận, giải 

quyết những phản ánh, báo 

cáo về hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng xẩy ra trong cơ 

quan, đơn vị, tổ chức của 

mình.

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×