Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiểu luận mơn học

Tiểu luận mơn học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận mơn học

6. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành 

thương nghiệp theo P2 trực tiếp trên GTGT, MB, 

QT thuế VAT

7. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX 

theo P2 trực tiếp trên GTGT

8. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN đối với hộ 

ấn định thuế.

9. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với 

hàng SX trong nước theo P2 khấu trừ.

10. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với 

hàng SX trong nước theo P2 trực tiếp trên GTGTTiểu luận mơn học

11. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với 

hàng nhập khẩu theo P2 trực tiếp trên GTGT 

12. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với 

hàng nhập khẩu theo P2 khấu trừ

13. Thực hành kê khai thuế Xuất khẩu 

14. Thực hành kê khai thuế Nhập khẩu 

15. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người VN

16. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người nước 

ngồi

17. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với ca sĩ.CHƯƠNG I

 ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾNội dung

Khái niệm, vai trò, đặc điểm của thuế

Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Phân loại thuế

Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 

hệ thống thuếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiểu luận mơn học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×