Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung

Khái niệm, vai trò, đặc điểm của thuế

Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Phân loại thuế

Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 

hệ thống thuế1.1­ Khái niệm, vai trò của thuế

1.1.1­ Sự ra đời và phát triển của thuế

Thuế ra đời là 1 tất yếu khách quan, gắn liền với sự 

ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước.Nhà nước ra đời trước hay thuế ra đời 

trước?Sự ra đời và phát triển của thuế (tt)

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà 

nước.

Sự ra đời và phát triển của quan hệ hàng 

hóa 

    tiền tệ.

Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống thuế ở 

Việt nam.* Lịch sử phát triển thuế ở VN

Hệ thống thuế trước năm 1945

Hệ thống thuế giai đoạn 1945 ­ 1954

Hệ thống thuế giai đoạn 1954 ­ 1975

Hệ thống thuế giai đoạn 1975 ­ 1990

Hệ thống thuế giai đoạn 1990 ­ đến nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×