Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Là người đem tiền thuế nộp cho NN

Là người đem tiền thuế nộp cho NN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sắc thuế mà người chịu 

thuế trực tiếp mang 

tiền thuế nộp cho NN 

gọi là thuế trực thuCho ví dụSắc thuế mà người chịu 

thuế khơng trực tiếp 

mang tiền thuế nộp cho 

NN gọi là thuế gián 

thu1.2.4­ Thuế suất

Là linh hồn của sắc thuế, thể hiện mức độ động 

viên 

của Nhà nước trên 1 đvị của đối tượng chịu thuế. THUẾ SUẤT Tuyệt đốiTương đối (tỷ lệ)Ưu, nhược điểm?Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế 

suất có các loại sau:

Mức thuế thống nhất

 Mức thuế ổn định

 Mức thuế lũy tiến

+ Từng phần: 

+ Tồn phần                           

 

 Mức thuế lũy thối

1.2.5- Miễn, giảm thuế

Là yếu tố ngoại lệ được qui định trong 1 sắc 

thuế. 

Miễn thuế: Là khơng phải nộp tồn bộ số thuế 

   vào NSNN.

Giảm thuế: Là chỉ nộp một phần số tiền thuế 

vào NSNN. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Là người đem tiền thuế nộp cho NN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×