Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế suất có các loại sau:

Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế suất có các loại sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.5- Miễn, giảm thuế

Là yếu tố ngoại lệ được qui định trong 1 sắc 

thuế. 

Miễn thuế: Là khơng phải nộp tồn bộ số thuế 

   vào NSNN.

Giảm thuế: Là chỉ nộp một phần số tiền thuế 

vào NSNN. 1.2.6­ Qui trình khai báo & thủ tục thu 

nộp thuế

­ Về kê khai: 

ĐTNT tự kê khai, tính thuế theo mẫu quy định (tờ 

khai), định kỳ phải nộp đúng thời hạn cho CQ 

thuế.

­ Về nộp thuế: 

Quy định nộp ở đâu, nộp bằng gì, thời gian nộp 

thuế ? và xử lý vi phạm (nếu có).1.3- Phân loại thuế

Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong 

hệ 

thống thuế thành những nhóm khác nhau theo tiêu 

thức nhất định.

1.3.1­ Căn cứ vào phương thức đánh thuế 

­ ­ Thuế trực thu: thuế TNDN,TNCN, thuế NĐ,…

­ ­ Thuế gián thu: thuế VAT, TTĐB, XNK,..

­ ­ Đặc điểm của thuế trực, gián thu1.3.2­ Căn cứ vào cơ sở đánh thuế

                            + Thuế thu nhập                          + Thuế tiêu dùng                         + Thuế tài sản

Tài sản tài chính               Tài sản cố định

Thuế động sản               Thuế bất động sản1.3.3­ Căn cứ vào chế độ phân cấp và điều 

hành ngân sách

Thuế trung ương

Thuế địa phương1.3.4- Căn cứ theo phương thức SD

Thuế tổng hợp

Thuế có sự lựa chọn1.4- Một số nguyên tắc đặt ra

cho 1 hệ thống thuế

Thuế phải rõ ràng và mang tính đại chúng

Thuế thu phải có hiệu quả

Thuế thu phải cơng bằng

Thuế thu phải cân nhắc đến yếu tố chính trị PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

Điều 2 Pháp lệnh về phí và lệ phí 

1­ KN: Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu 

tư cung cấp các dvụ cơng cộng khơng thuần túy theo 

qui định của Pháp luật và khoản tiền mà tổ chức, cá 

nhân phải trả khi SD các dvụ cơng cộng đó.2­ KN:

Lệ  phí  là  khoản  thu  gắn  liền  với  việc  cung  cấp 

trực  tiếp  dvụ  hành  chính  pháp  lý  của  NN  cho  các  thể 

nhân và pháp nhân nhằm phục vụ cho cơng việc quản lý 

hành chính NN theo quy định của pháp luật. 3­ Sự khác biệt so với thuế

Thuế

1- Về

đẳng

cấp

pháp

2- Tác

dụng3- TênPhí, lệ phí- Thuế có mức độ Dưới

pháp lý cao hơn

Nghò

dưới dạng Luật, Nghò

Quyết

đònh của QH hoặc

của

pháp

lệnh,

Nghò

phủ.

đònh của UB Thường

vụ QH.dạng

đònh,

đònh

ChínhCó 3 tác dụng.

Bù lại chi phí

+ Tạo nguồn thu hoạt động của

NSNN.

một số cơ quan.

+ Điều tiết hạt động

SX-KD.

+ Bình đẳng.

mụcđích,phảnràng4­ Phí và lệ phí khơng bao gồm các khoản. 

­ Thuộc phúc lợi XH, bảo hiểm khác. 

­ Của các tổ chức ch/trị, ch/trị XH, các hội nghề nghiệp. 

­ Phí cung cấp h/hóa dvụ của các t/chức, cá nhân hoạt

 động SX­KD  được quản lý theo chính sách giá của NN 

quy định. 

­ Các khoản huy động vì mục đích XD cơng trình hạ

 tầng, cơng cộng khác theo quy định NN. 

­ Các khoản đóng góp từ thiện, tài trợ. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế suất có các loại sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×