Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1- Khái niệm, vai trò của thuế

1- Khái niệm, vai trò của thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự ra đời và phát triển của thuế (tt)

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà 

nước.

Sự ra đời và phát triển của quan hệ hàng 

hóa 

    tiền tệ.

Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống thuế ở 

Việt nam.* Lịch sử phát triển thuế ở VN

Hệ thống thuế trước năm 1945

Hệ thống thuế giai đoạn 1945 ­ 1954

Hệ thống thuế giai đoạn 1954 ­ 1975

Hệ thống thuế giai đoạn 1975 ­ 1990

Hệ thống thuế giai đoạn 1990 ­ đến nay* Hệ thống thuế trước năm 1945.

* Thời nhà Lê: được chia làm 2 loại chính: 

+ Thuế trực thu: thuế thân, thuế điền

+ Thuế gián thu: đánh vào hoạt động tiểu thủ 

cơng nghiệp.

* Thời nhà Nguyễn:

• + Thuế chính phú: thuế điền thổ, thuế đinh, 

thuế tạp dịch.

• + Thuế tạp phú: thuế cảng, hầm mỏ, thuế các 

hộ sản xuất.Thuế trước năm 1945 (tt)

Thuế thời thuộc địa, nữa phong kiến

Sửa đổi một số loại thuế ở nhà Nguyễn.

Ở Nam kỳ: thuế trực thu, thuế gián thu, thuế 

xuất nhập khẩu, thuế cảng,..

Từ năm 1875, thực dân Pháp quản lý và điều 

hành thuế, thực hiện chế độ thuế hỗn hợp.Thuế giai đoạn 1945 – 1954

Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung 1 số sắc thuế:

­ Thuế điền thổ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng 

phần.

­ Thuế môn bài 

­ Thuế đánh vào thuốc lá, thuốc lào, muối với thuế 

suất cao.

­ Thuế lãi DN và lợi tức tổng hợp 

­ Thuế quan đánh vào Kd XNK qua biên giới.giai đoạn 1951 – 1954 (tt)

Gồm 7 sắc thuế:

1. Thuế nơng nghiệp.

2. Thuế cơng thương nghiệp: thuế DT, thuế thực 

lãi, thuế qn hàng, thuế bn chuyến.

3. Thuế hàng hóa.

4. Thuế sát sinh.

5. Thuế trước bạ.

6. Thuế tem.

7. Thuế XNK.Hệ thống thuế giai đoạn 1954 ­ 1975.

*Giai đoạn 3 năm khơi phục kinh tế 

*Giai đoạn cải tạo XHCN

*Giai đoạn thực hiện KH 5 năm lần thứ nhất 

và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, 

đấu tranh giải phóng miềm Nam.*Giai đoạn 3 năm khơi phục kinh tế

­ Thuế nơng nghiệp 

­ Thuế doanh thu 

­ Thuế lợi tức DN 

­ Thuế hàng hóa, thuế bn chuyến 

­ Thuế sát sinh 

­ Thuế Kd nghệ thuật,

­ Thuế muối, thuế rượu

­ Thuế thổ trạch 

­ Thuế XNK

­ Thuế hàng hố tồn kho*Giai đoạn cải tạo XHCN

Chủ yếu sửa đổi 2 sắc thuế:

Thuế nơng nghiệp

Thuế lợi tức DN*Giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất và chống chiến tranh phá hoại miền 

Bắc, đấu tranh giải phóng miềm Nam

Chủ yếu sửa đổi, bổ sung 4 sắc thuế: 

­ Thuế nơng nghiệp

­ Thuế lợi tức DN

­ Thuế DN, 

­ Bãi bỏ thuế mơn bài.Thuế giai đoạn 1975 ­ 1989

Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung một số sắc thuế:

­ 2/1983 ban hành pháp lệnh (PL) thuế nơng 

nghiệp

­ 1983 ban hành PL thuế cơng thương nghiệp 

+ Phục hồi thuế mơn bài

+ Điều chỉnh biểu thuế suất thuế: Thuế lợi 

tức DN, thuế hàng hố, thuế DT,..

­ 12/1987 ban hành luật thuế XNKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1- Khái niệm, vai trò của thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×