1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4- Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 hệ thống thuế

4- Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 hệ thống thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

 PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

Điều 2 Pháp lệnh về phí và lệ phí 

1­ KN: Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu 

tư cung cấp các dvụ cơng cộng khơng thuần túy theo 

qui định của Pháp luật và khoản tiền mà tổ chức, cá 

nhân phải trả khi SD các dvụ cơng cộng đó.2­ KN:

Lệ  phí  là  khoản  thu  gắn  liền  với  việc  cung  cấp 

trực  tiếp  dvụ  hành  chính  pháp  lý  của  NN  cho  các  thể 

nhân và pháp nhân nhằm phục vụ cho cơng việc quản lý 

hành chính NN theo quy định của pháp luật. 3­ Sự khác biệt so với thuế

Thuế

1- Về

đẳng

cấp

pháp

2- Tác

dụng3- TênPhí, lệ phí- Thuế có mức độ Dưới

pháp lý cao hơn

Nghò

dưới dạng Luật, Nghò

Quyết

đònh của QH hoặc

của

pháp

lệnh,

Nghò

phủ.

đònh của UB Thường

vụ QH.dạng

đònh,

đònh

ChínhCó 3 tác dụng.

Bù lại chi phí

+ Tạo nguồn thu hoạt động của

NSNN.

một số cơ quan.

+ Điều tiết hạt động

SX-KD.

+ Bình đẳng.

mụcđích,phảnràng4­ Phí và lệ phí khơng bao gồm các khoản. 

­ Thuộc phúc lợi XH, bảo hiểm khác. 

­ Của các tổ chức ch/trị, ch/trị XH, các hội nghề nghiệp. 

­ Phí cung cấp h/hóa dvụ của các t/chức, cá nhân hoạt

 động SX­KD  được quản lý theo chính sách giá của NN 

quy định. 

­ Các khoản huy động vì mục đích XD cơng trình hạ

 tầng, cơng cộng khác theo quy định NN. 

­ Các khoản đóng góp từ thiện, tài trợ. 5­ Cơ quan được phép thu. 

­ Cơ quan thuế Nhà nước.

­ Cơ quan, tổ chức, quản lý và SD tài sản, tài ngun 

hoặc chủ quyền quốc gia được pháp luật quy định. 6­ Một số lệ phí điển hình

­ Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh. 

­ Lệ phí trước bạ. 

­ Lệ phí chứng thư. 

­ Lệ phí hải quan. 

­ Lệ phí hạn ngạch (quota)Chúc các em sức khoẻ, thành công!

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4- Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 hệ thống thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×