Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải quyết xung đột pháp luật

Giải quyết xung đột pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

VỀ LY HƠN• Điều 127 Luật HNGĐ 2014. Ly hơn có yếu

tố nước ngồi

1. Người nước ngồi và người VN thường trú tại 

VN xin ly hơn tại VN: áp dụng PLVN

2. Người nước ngồi và người VN khơng thường 

trú tại Việt Nam xin ly hơn tại VN: áp dụng luật 

của nước nơi hai vợ chồng thường trú chung. 

Nếu  ko  có  nơi  thường  trú  chung  thì  áp  dụng 

PLVN

3. Giải  quyết bất động sản sau ly hơn  tn  theo 

hệ thuộc luật nơi có vật Lex rei sitaeVỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN, QUAN HỆ TÀI

SẢN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO THỎA

THUẬN

• Luật hơn nhân và gia đình quy định áp 

dụng PLVN để giải quyết trong trường 

hợp vụ việc đặt ra trước cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam (Đ130)VỀ QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ

CON

• Xác định cha mẹ cho con:áp dụng PLVN 

nếu vụ việc đặt ra trước cơ quan có thẩm 

quyền của VN (Đ122.1)CẤP DƯỠNG

• Áp dụng pháp luật của nước mà người 

u cầu cấp dưỡng có quốc tịch, nếu 

người đó cư trú tại Việt nam thì áp dụng 

pháp luật Việt nam (Điều 129 Luật hơn 

nhân gia đình 2014)VỀ NI CON NI

• Người nước ngồi hoặc người VN định cư 

ở nước ngồi nhận trẻ em VN làm con ni 

cần tn theo pháp luật VN và pháp luật 

nơi người đó thường trú

• Người VN nhận trẻ em nước ngồi làm con 

ni cần tn theo pháp luật VN và pháp 

luật của nước nơi con ni thường trú

(theo Luật ni con ni 2010)VỀ GIÁM HỘ

• Điều 682 BLDS 2015

Giám hộ được xác định theo pháp luật của 

nước nơi người được giám hộ cư trú3. Cơng nhận và cho thi hành

bản án, quyết định của tòa án

nước ngồi

• Đối với việc kết hơn tiến hành ở nước ngồi 

cần được cơng nhận tại Việt Nam: làm thủ 

tục ghi vào sổ đăng ký kết hơn

• Đối với việc ly hơn chỉ có u cầu cơng nhận 

mà ko có u cầu thi hành tại VN: thủ tục ghi 

vào sổ hộ tịch  

(theo nghị định 126/2014 hướng dẫn thi hành

Luật hơn nhân gia đình 2014)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết xung đột pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×