Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. PHÍ KIỂM ĐỊNH an toàn kỹ thuật và chất LƯỌNG PHƯONG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

I. PHÍ KIỂM ĐỊNH an toàn kỹ thuật và chất LƯỌNG PHƯONG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Tải bản đầy đủ - 0trang

D. Phi kiếm dịnh an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giói

- M ức p h i duyệt thiết k ế phương tiện thuỷ nội

địa (tr.140)

• M ửc p h í kiêm định an tồn kỳ th u ậ t và chất

lượng đóng mới đơi VỚI phương tiện th u ỷ nội địa

< tr.ĩ4l)

• Các loại p h i kiếm định an toàn kỹ thuật và

chất lượng phương tiện thuỷ nội địa đ a n g khai

thác (tr.l44)

• M ức p h i kiếm đ ịn h an toàn kỹ th u ậ t uà chát

lượng phương tiện thuỷ nội đ ịa đang khai thác

(tr.145)

- M ức p h i kiểm đ ịn h an toàn k ỹ th u ậ t và chất

lượng (lần đầu) phương tiện th u ỷ nội địa đang

k h a i thác (tr.l46)

■ M ức p h i kiểm đ ịn h an toàn kỹ th u ậ t t;à chất

lượng (bất thường) phương tiện th u ỷ nội địa

đ a n g khai thác (tr.l47)

- M ức p h i kiểm định an toàn kỹ th u ậ t và chát

lượng phương tiện thuỷ nội địa đang khai thác

trong trường hợp kiếm tra trên đà, trong ụ (tr.l48)

■ M ức p h í kiêm đ ịn h an tồn kỹ th u ậ t và chất

lượng phương tiện thuỷ nội địa đang k h a i thác

trong trường hỢp đổi tượng kiểm tra là các

phư ơng tiện vận tải ngang sông cở nhỏ, tàu sơng

137Tim hiểu pháp luật về phí và lệ phi (Tập 4)

cờ nhỏ (tr.I49)

• Mức p h í kiêm định thiết bị náng háng trên

phương tiện vận tải, cần trục nổi (tr.ỉõO)

• Mức p h i kiểm định binh chịu áp lực trên

phương tiện thuỷ nội địa (tr .ỉS ỉì

• Mức p h í kiểm định an tồn kỳ thuật và chất

lượng trong sửữ chữa, hoán cải phương tiện thuỷ

nội địa (tr.l52)

• Mức p h i kiếm định chứng nhận thê tich chiếm

nước của phương tiện thuỷ nội địa (tr. 153)^ ^CĨ những loại phí kiềm định an toàn kỹ thuật

I I ■ và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa nào?Theo quy định tại Điểu 1 Quyết định sô' 11/2003/QĐBTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính vê' việc

ban hành mức th u phí kiểm định an toàn kỹ th u ậ t và chất

lượng phương tiện th nội địa th ì p h í kiểm định an toàn

kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa, bao gổm:

a. Phí duyệt thiết kê phương tiện thuỷ nội địa:

b. Phí kiểm định an tồn kỹ th u ậ t và châ”t lượng đóng

mới phương tiện thuỷ nội địa;

c. Phí kiểm định a n tồn kỳ th u ậ t và chất lượng

phưdng tiện thuỷ nội địa đang khai thác;

138D. Phí kiêm dịnh an tồn kỹ thuật và chất luựng xe cơ gióN

d,

Phi kiểm định a n toàn kỹ th u ậ t và châ”t lượng

trong sủa chữa, hoán cái phương tiện thuỷ nội địa;

đ. Phi kiểm định chứng nhận thể tích chiếm nưóc

phương tiện thuỷ nội địa.12.Đối tượng nào phải nộp phí kiểm định an tồn kỷ

thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội dịa?Theo quy định tại Điều 5 Quyết định sơ” 11/2003/QĐBTC, đơì tượng nộp p h i là các tô chức, cá nhân được cơ

quan Đảng kiêm Việt Nam thực hiện kiểm định an toàn

kỳ th u ậ t và châ”t lượng phương tiện thuỷ nội địa trong

thiết kế. đóng mới, sửa chữa, hốn cải và khai thác.13Mức phí kiểm định an tồn kỹ thuật và chất

lượng phương tiện thuỷ nội địa dược quy

định như thế nào?Theo quy định tại Điều 2. Điều 4 Quyết định số

11/2003/QĐ-BTC, thì mức thu phí kiểm định a n toàn kỹ

th u ậ t và chất lượng phưdng tiện thuỷ nội địa đâ bao gồm

th u ế giá trị gia tàng, nhưng chưa bao gồm lệ phí cà'p Giây

chứng nh ận a n toàn kỹ th u ậ t và chất lượng phương tiện

thuý nội địa và chi phi đi lại, ftn ở, thông tin liên lạc để

phục vụ công tác kiểm định ỏ những nơi cách xa trụ sổ

trên 100 km.

Đơi vói nhũng cơng việc kiểm định chưa được quy

139Ttm hiểu pháp luật vể phí và lệ phí (Tập 4)

định trong biểu phí này thì phí kiếm định điíợc tính theo

thời gian thực hiện kiểm định, mức phí thu là: 100.000

đồng/lgiò. Múc thu tơi thiểu cho 01 lần kiếm định là:

100.000 đồng/llần.

^ y|Iuduyệt thiết kê' phưong tiện thuỷ nội

địa được quy định như thế nào?Theo quy định tại Biêu phí kiểm định a n tồn kỹ

th u ậ t và châ”t lượng phương tiện thuỳ nội địa b a n hành

kèm theo Quyết định sô 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phi

kiểm định an toàn kỷ th u ậ t và chất lượng phương tiện

thuỷ nội địa thì mức p h í duyệt thiết k ế kỹ th u ậ t đóng mới

phương tiện thuỷ nội địa được tinh theo %giá thiết k ế đóng

mới, cụ th ể n h ư sau:

Biểu 1

snGiá thiết kể dóng mới (triệu đổng)M ứcphi {%)1Bẽn 106,02T rẻ n 1 0 đ é n 5 05.53Trên 50đén 1005,04Trên 100 dến 2004.55Trên 2004,0140D. Phí kiểtn định an toàn kỹ thuật và chãt lượng xe cơ giới

Múc p h í d u y ệ t t h iế t kê kỹ t h u ậ t h o á n cái, p h ụ c hồi

phương t iệ n t h ủ y nội đ ịa t í n h th eo % giá t h iế t k ế h o á n cải,

phục hồi.Biểu 2

G iá thiết k ể hoán c ả i , phụcSTTMức phi (%)hổi (triệu đ ổ n g }1Đến 106,02Trẽn 10 đến 305,53Trẽn 30 đến 605,04Trên 60 đến 1004.55Trên 1004,0-Vlức p h í d u y ệ t t h iế t k ế th i cơng t í n h b ằ n g 30% mứcphí q u y đ ịn h tạ i B iéu 1, p h í d u v ệ t t h iế t kẽ h o à n cơng tín h

b ằ n g 20% mức p h í quy đ ịn h tạ i B iểu 1.Mức phí d u y ệt th iế t k ế sử a đổi. duyệt th iế t k ế kỹ

t h u ậ t từ s ả n p h ẩ m t h ử 2 trở đi. sao d u y ệt th iế t kế, sao duyệt

và câ'p hồ sơ th iế t ké các m ẫ u định h ìn h đă được Đ ả n g kiểm

Việt N a m cơng n h ậ n được tín h b ằ n g 30% mức phí duvệtthiết kê tương ứng quy định ỏ Biếii 1 hoặc Biểu 2,15Công ty A được Đăng kiểm Việt Nam kiêm

■ định an toàn kỹ thuật và chất lượng

141Tìm hiểu pháp iuặỉ về phí vả lệ phí (Tập 4)

phương tiện thuỷ nội địa trong thiết kẽ dơi vói

chiếc tảu của Còng ty có giá dóng mói là

70.000.000 đống, Cơng ty phài nộp mức phí

kiểm định an tồn kỹ thuật và chàt lượng đóng

mới đơi vòi chiếc tàu này là bao nhỉêu? Mức

phí kiểm định an tồn kỹ thuật và chất lượng

đóng mổi đối vòi phương tiện thuỷ nội địa được

quy định như thê nào?

T heo q u y đ ịn h tại Biếu p h í kiêm d ịn h a n t o à n kỹ

t h u ậ t và c h ấ t lượng ph ư ơ n g tiệ n t h u ý nội địíi b a n h à n h

kèm th eo Q u y ế t đ ịn h sơ 1 1/2003/QĐ-BTC, t h ì mửc phí

kiểm đ ịn h a n t o à n kỹ t h u ậ t và c h ấ t lượng đ ó n g mói đơi vói

ph ư ơ n g tiện t h u ý nội địa được quy địn h cụ t h ể n h ư sau:a. Mức p h i cơ bán:

Biểu 1

STTG iá đ ống mới:c(triệu đổng)Mức p h í (nghin đóng}1Đén 102502Trén lO đ ẽ n 203003Trên 20 đến 303504Trên 3 0 d ẽ n 100350 + (C • 30.000)5Trèn 100 dén 3009 1 0 + ( C - 100.000) X 0.007142X0,008D. Phi kiểm dịnh an toàn kỹ thuật vã chất iư ^ g xe cơ glởi6Trẽn 300 đẽn 1,0002,310 + (C - 300,000) X 0,0067Trẽn 1,000 đén 2.0006 .5 1 0 + ( C - 1,000.000) X 0,0058Trẽn 2.00011 5 1 0 + ( C - 2.000.000) X 0,004b.P h í kiểm định a n to à n kỷ t h u ậ t và c h ấ t lượng đóngniới cho t ù n g loại phương tiện, tin h th eo m ứ c p h í cơ b á n quy

đ ịn h tại Biếu 1 và n h à n với hệ số loại phư ơng tiệ n n h ư sau:

Biếu 2SM2L o a i phư ơng tiệnHè số «Tau chờ hang khồ1,0Tau dánh cá, tau kéo, dẩy, táu dáu (trừ tau chờ dáu oại 1),1,2tà u3cõng Irinh, tau cõng tãc, táu C o n ta in e rTau nghiên cửu, thăm dó, tau chờ hàng dòng iạnh, táu chở1.5đáu loai ỉ, tau chò khách, pha chờ khàch, tau thể thao, giài

Irỉ, tau cao tóc, u nổi, nhá nổi, bén nòi

4Tau chở hang nguy hiểm, táu chờ khi hóa iõng, táu chà1,8hố chất nguy hiểmT rư ờ n g hỢp kiếm đ ịn h a n to à n k ỹ t h u ậ t v à c h ấ t

ư ợ n g p h ư ơ n g tiệ n đóng mới h à n g lo ạt tréii 10 p h ư ơ n g tiện

c ù n g một t h iế t k ế được đó ng tạ i một n h à m á y . p h í kiểm

Ịnh g iám 20% kê t ừ p h ư ơ n g tiệ n t h ứ 2 trỏ đì.143Tìm hiểu pháp luật vẽ phí và lệ phỉ (Tập 4)

N h ư vậy. C ô n g tv A p h ái t r à sơ tiê n p h í là 350.000

đ ồ n g X (70,000.000 - 30.000,000) X 0,008 = 670.000 dồng.

^£ 2Phik iế mđ ịn hanto à nkỹth u ặ ỉ v àchấtlượng phương tiện thủy nội dịa đang khaiIthác bao gốm những loại phí nào?Theo quy dinh tại Biếu phí kiêm định an tồn kv

th u ậ t và chất lượng phương tiện thuý nội địa ban hàiiii

í è m th e o Q u y ế t đ ị n h s ố 1 l/2 0 0 3 /Q Đ BTC. thi p h í kiếm

đ ị n h a n t o à n k ỹ t h u ậ t và c h ấ t lượng p h ư ơ n g tiện thu>’ nội

đ ịa đ a n g k h a i t h á c bao gồm:a. Phi kiếm tra h àn g nãm phương tiện thuý nội địa:b. Phí kiểm tra định kỳ phương tiện thuý nội địa;

c. Phí kiếm tra lần đầu phương tiện thuý nội địa:

d. Phí kiêm tra b ất thường phưong tiện thuý nội dịa;

đPhík iế mtratrê ndà,tro n gphươngliệ nih u vnội địa:

e. P h í k iê mđ ịn hp h ư ơ n g tiệ nv ậ ii t á i n g a n g s ô n g cỡnhỏ, t à u sơ n g cỗ nhỏ:g.Phí kiếm định thiết bị náng hcàng trên phương tiện,cần trụ c nối;

h- P h í k iế m đ ịn h b ìn h chịu á p lực t r ê n phiícíng tiện

t h ủ y nội địa.1440. Phi kiểm định an tồn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giớiI^Mức phí kiêm dịnh an toàn kỷ thuật và chất

1 ■ lưdng đối với phương tiện thủy nội địa dang

khai ỉhác được quy định như thè nào?a.

Theo quy dịnh tại Bieii phí kiếm định an toàn kỳ

thuật vã chất lượng phương tiện thuý nội địa ban hành

kèni th ( ’ 0 Quyết định sỏ' n/2008/(ỈĐ-BTC. mức phí kiếm

tra hàiig năm phương tiệii thủy nội địa đang khai thác

tỉiih theo công thửc sau:

M ức p h i Iđổng) = [LI B + D I -ị- P] ■.a X 0 ■ATrong đó:I/ ('hiểu dài thiết kê phường tiện tính bàng mét;

lỉ: Chiểu rộng thiết kè phiídng tiện tính bằng mét;

I): Chiều cao mạn thiết kế phương tiện tính bằng mét;

P: Tống cơng st dịnh mức cúa máy chính và máy

phụ tính bằng sức ngựa;

A: Giá trị một đdn vị tính phí quy định bàng 1.400 đồng.

ữ;sô loại phương tiện quy dịnh tạ i Biếu 4 Mục II:í?: Hệ sơ”tuổi phương tiện quy clịnh như sau;

liiếu 5

STT

1Tuổi phương tiện

Đẻn 5 năminHệ%6ậ1,00145Tìm hiểu pháp luậỉ về phí và lệ phí (Tập 4}

2T ré n S đ é n lũnãrrt1,253Trển lO d ê n 15 nảm1,504Trồn 15 đến 20 năm1.755Trẽn 20 năm2.00h.

Phí kiếm tr a định kv phương tiện thuý IIỘI địa

được tính theo mức phí kiểm tr a hàng năm và nhán với hệ

sô” l.õ.A oMức phí kiểm định an tồn kỹ thuật và chấtI o■ lượng (lần dầu) dối với phường tiện thủy nội địa

đang khai thác được quy dịnh như thê nào?Theo quy định tại Quyết định sơ' 1 1/2003/QĐ-BTC.

thì m ức p h i kiếm đ ịn h an toàn kv th u ậ t uà chất ỉượng !lán

đầu> đối vởi phương tiện th ủ y nội địa đ a n g khai thác được

quy đ ịn h n h ư sau:

a. P h í kiếm tra phương tiện thuỷ nội đị.a đóng mờitheo th iế t kế đưỢc duyệt và cơ quan Đãng kiêm giám sát

thi cơng, tín h theo mức phí kiểm định an toàn kỹ th u ật và

chất lượng đóng mới phương tiện thuý nội địa.

b. P hi kiêm tra đối vời phương tiện th u ỳ nội cỉịa hoán

cái trù n g vỏi các đợt kiếm tra lán đầu. định kỳ. hàng nãin.

ên đà, rú t trục chân vịt. bất thường thì ngồi phí kiếm tra

146D. Phi kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giởí

tính theo mức phí kiẻm định an tồn kỹ th u ậ t và chất lượng

tro n g s ứ a c h ữ a , h o á n cái D hương tiệ n th u ý n ộ i đ ịa còn dượccộng thêm phi kiếm tra định kỳ hoặc hàng năm tương ửng.

c. Phí kiếm tra lần đầu phưong tiện th ủ y nội địa đóng

mổi hoậc hốn cải theo thiết kế dược duyệt, có hồ sơ giám

sát kỹ th u ậ t thi công của cơ quan Đăng kiểm được tính

theo mức phí kiểm tra hàng nãm quy định tạ i điểm a trên,

d. P h í kiểm tra lần đầu phương tiện t h u ý nội địa

đóng mới. hốn cái khơng đúng thiết k ế được duyệt hoặc

chưa có thiết kế. khơng có giám sát thi cơng của cớ quan

Đáng kiếm thì phí kiếm tra được tính như sau;

Phí duyệt thiết k ế tính theo mức phí duyệt thiết kê

phương tiện thuý nội địa:Phí kiêm định đơi vói phưong tiện đóng mói tính

theo mức phí kiểm định an tồn kỳ th u ậ t và chất lượng

đóng mới phương tiện th nội địa, đơl với phương tiện

h o á n Cíii tín h th eo mức p h í kiếm địn h a n t o à n k ỹ t h u ậ t vàchất lượng trong sửa chữa, hoán cải phương tiện thuỷ nội

cỉỊa và mức phi kiểm tra định kỳ.19Mức phí kiểm định an toàn kỹ thuật và châ't

■ tượng (bất thường) đối với phương tiện thủy

nội dịa đang khai thác được quy định như

thế nào?Theo quy định tại Biểu phí kiểm định a n toàn kỹ

147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. PHÍ KIỂM ĐỊNH an toàn kỹ thuật và chất LƯỌNG PHƯONG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×