Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
■Mức phi kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thông tự động vá điếu khiên từ xa (tr.l79)

■Mức phi kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thông tự động vá điếu khiên từ xa (tr.l79)

Tải bản đầy đủ - 0trang

________ Tim hiểu pháp luật vế phỉ và lệ phí (Tập 4}

■Mức p h í kiếm định giám sát đóng mời phẩn hệ

thống lầu lái (tr.181)

■ Mức p h i kiêm định giám sát đóng mới phan

bình chịu áp lực (tr.ỉ82)

• Mức p h í kiếm định giám sát đóng mới phần

m ạn khô theo công ước quốc t ế và quy p hạm quốc

gia liên quan (tr.l83)

• Mừc p h i kiếm định giám sát đóng mới phấn

trang thiết bị an tồn theo cơng ước quốc tế và

quy p h ạ m quốc gia liên quan (tr.l84>

• Mức p h i kiểm định giám sát đóng mới phần

trang thiết bị vô tuyến điện theo công ước quốc té

và quy p h ạ m quốc gia liên quan (tr. Ĩ85)

• Mức p h i kiếm định giám sát đóng mới phấn hệ

thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu theo cõng ước

quốc t ế và quy phạm quốc gia liên quan (tr. 186)

• Mức p h í kiêm định giám sát đóng mới p h á n hệ

thống ngăn ngừa ơ nhiễm do chất lỏng độc chở

xơ theo còng ước quốc t ế và quy p h ạ m quốc gia

liên quan (tr.l89)

• Mửc p h i kiêm định giám sát đóng mới phán hệ

thống ngăn ngừa õ nhiễm nước thái theo công

ước quốc t ế và quy ph ạm quốc gia liên quan

(tr.l89)

172D.Phi kiếm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giởi

• Mức p h í kiếm định g iá m sá t đóng mới p h ầ nthiết bị nâng hàng theo công ước quốc t ế và quv

p h ạ m quổc gia liên quan (tr.l90)

■ Mức p h i kiếm đ ịnh an toàn k ỹ th u ậ t và chát

ỉượng thiết k ế đóng mới tàu biến (tr. Ỉ 9I )34Mức phí kiểm định giám sát đóng mòi phần

thân táu vả trang thiết bị được quy định

như thê nào?Theo quv định tại Chương II Biếu mức th u phí ban

là n h kèm theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày

04/11/2003 cúa Bộ trướng Bộ Tài chính về việc ban hành

mức thu phí kiếm định an toàn kỷ t h u ậ t và ch ất lượng tàu

lỉiẻn và công trinh biến thuộc phạm vi giám sá t cúa Đăng

dếm Việt Nam thì p h i kiếm định g iá m sá t đóng mới phần

thán tàu uà trang thiết bị được quy đ ịn h n h ư sau:

Công thửc để xác định sơ”đơn vị phí tiêu chuẩn:

Đ V P t^,- = A X B X KTrong đó:A = Sơ đơn vị phí cân cử theo tổng đung tích của tàu

ctiíợc nêu trong Báng l.la :

R = Hệ sốcản cử iheo kiểu làu (ỉược nêu trong Báng l.lb;

K = Hệ só được lá’v như sau:

173Tim hiểu pháp luật vế phí và lệ phí (Tặĩ 4)

K = 1.0 đỐì với tàu mang cấp của Đãng kiếm \'iột N\m.

K = 0.4 đô'i với tàu mang cấp của Đ ãng kiếm r.ưởc

ngồi và còng trìn h biên.

Báng l.la :

S ố dơn v ị phi AT ồ n g d u n g tích, GTn

1Oén 501,2502Trên 50 đẻn 1001,250+ (GĨ-50)X 353Trẽn 100 đẽn 3003 ,0 0 0 + (GT-100)X 304Trẻn 3D O đẽn6009.000 + (GT-300)X 255Trèn 600 dến 1.00016.500+ (GT-600)X 226Trèn 1.000 đén 2.00025.300+ (GT-1.000)X 207Trên 2.000 dén 4.0004 5 .3 0 0 + (GT-2.000)X 186Trẻn 4,000 đến 8.0008 l,3 0 0 + (GT-4.000)x 159Trên 8.000 đến 12.000141.300+ (GT-8,00Ũ)X 1210Trên 12.000189,300+ (GT-12.000)X 8Báng 1. Ib

nKiỂỈu ỉà uHệ sõ B1Tâu không lự hanh0,85’ 74D. Phi kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới

2Tàu chở hầng tổng hợp1,003Tàu chờ háng rời, tau chở quặng, táu chở gỗ, tầu chở1,10xi mảng, táu chở dà vòi, tàu chở ồ tò, táu chỏ

C o n t a in e r4Tàu kéo, táu hoa tièu, tàu công tác, tầu còng trinh, táu1,20tuắn tra, tâu vò hợp kim nhỗm, làu vò phi kim loại

5Tàu chở dắu, tâu chở hàng hỗn hợp quặng/ dấu, láu1,40chở háng nguy hiểm, tàu chờ nhựa đường

6Tàu chạy bằng buốm hoặc buốm/ động cơ, táu nghiẻn1.50cứu biển, tàu dịch vụ dáu khí, táu cao tốc, cán cẩu

nổi, ụ nổi, tàu có từ hai Ihân trở lẽn, táu khách

7Tàu chò xố hóa chất, tàu chở xỏ khí hóa lòng2,00o c

đóng mổi phẩn hệ

w w ■ thống máy tàu dược quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm 1 Mục I Phần A Chương II Biểu

mức thu phí ban hành kém theo Quyết định sơ”

184/2003/QĐ-BTC. p h i kiểm định g iá m sát đóng mới p h ầ n

hệ thống m áy tàu uà trang thiết bị được quy đ ịn h n h ư sau:

Công thức xác định sơ’ đơn vị phí tiêu chuẩn:

ĐVP tc- = A x B x C x K

Trong đó:A = Sơ" đơn vị phí căn cứ theo tổng cồng s u ấ t (sức

175T
ngựa) của các máy chinh và các máy phụ được néu trong

Bàng ì.2aị

B = Hệ sơ căn cứ theo sơ' lượng máv chính được néu

trong Bảng 1.2bjc= Hệ sơ” căn cứ theo sơ” lượng đưòng trục chân vịt

được nêu trong Bảng 1.2cị

K = Hệ sô" được lây như sau:

K = 1.0 đôi vỏi tàu mang cấp của Đãng kiếm Việt Nam-,

K = 0,4 đôi với tàu m ang cấp của Đ ãng kiếm nước

ngồi và cơng trình biển.

Bảng 1.2a;

nT ổng cốn g suất m ảy ch ỉn h vàS ố dơn v ị p h i Ac á c m áy phụ, Ne ( s ú t ngựa^

1Oến 504502Trên 50 đến 90450 + (Ne-50)x 203Trên 9 0 d é n 2001.250+ (N e-90)x 164Trên 200 đén 4003 .0 1 0 + (N e-200)x 105Trèn 400 dén 6005,010 + (Ne-400)x86Trền eo o d én 1.Q006,610+ (N e -6 0 0 )x67Trèn 1,000 đến 2-0009.010 + (Ne-1.000)x58Trên 2.000 đến 5.00014.010+ (Ne-2,000)x 49Trên 5-000 đén 8.00026.010 * (Ne-5.000)x 3176D. Phí kiểm định an toàn kỹ ỉhuật và chất lượng xe cơ giới

10Trén 8.00035010+(Ne-8.000)x2B â n g 1.2b:

Sổ lượng máy chinhnHệ SÕB111,00221,10331,204Tư 4 trờ lên1.30Bàng 1.2c:

nHỗ SỐCSố lượng dưong trục chân vịt111,00221.10331,154Tư 4 ưà lẻn1,20ok iể m d ín h g iá m s á t đ ó n g m ớ i p h ầ nWWbn ố i h ơ i đ ư ợ c q u y đ ịn h n h ư th ê n à o ?Theo quy dịnh tại diểm 1 Mục I P h ầ n A Chương II

lìiếu mức th u phí ban hành kèm theo Quyết định số

184/2003/QĐ-BTC. thì p h i kiểm định g iá m sát đỏng mới

phần nồi hơi được quy định n h ư sau:

|'\12177Tim hiểu pháp luật vế phỉ và lệ phí (Tập 4}

Bảng 1.3;

TJBé mặt ừuyén nhiệtS ố dơn vị phí tiêu chn ĐVP tccùa các nói hơi.S(rTO

Đén 206502Trẻn 20 đến 509503Trẻn 50 dến 1001.5004Trên 100 dến 2002.2505Trén 200 dén 3Ữ02.7506Trèn 3002.750 + {S - 300|X 3o^wM ức phí kiếm dịn h giám sá t đ ỏ n g m ổi phẩn■ ■ trang thiết bị d iệ n đ ư ợ c q uy định n h ư th ế n à o ?Tại điểm 1 Mục I P h ầ n A Chương II Biểu mức thu

phí ban hành kèm theo Quyết định sơ’ 184/2003/QĐ'BTC,

thỉ p h i kiểm định giám sát đóng mới phần trang thiết bị

điện được quy định n h ư sau:

Bảng ỉ . 4;

Tồng có n g suất định m ức củaS ố đơn v ị p h í tièu ch uẩn Đ V P tcc á c m áy p hát diện, p (kVA)

1178Đến 20320D. Phí kiểm dịnh an tốn ky thuật và chất lượng xe cơ giới

2Trên 20 đén 50320 + (P-20)x313T rènS O đ ẽn 1001,250 ♦(P-50)x 254Trên 100 dẽn 2502.500 + {p-100}x 11,55Trẻn 250 đến 5004,225 + (p -250x 9,56Trên 500 dén 1.0006.600+ (P-500)x 6,07Trènl.OŨO đến 2.0009 .6 0 0 + (P-1,000)X 3,28Trẽn 2.000 đẻn 4,00012.800 ♦(P-2.000)x 29Trẽn 4,00016,800 M P'4.000)X 1.5Việc tính chuyên kW và kVA theo công thức sau: 1.00

kW = 1.25 kVA

onM ứ c p h í k iể m đ ịn h g iá m sá t d ó n g m ớ i phầnwO■ hệ th ố n g t ự động và điều kh iển từ xa đư ợc

q u y định n h ư thê n ã o ?Theo quy định tại điếm 1 Mục I Phần A Chương II

Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Quyết định sơ

184/2003/QĐ-BTC, mức p h i kiếm định g iá m sát đóng mới

phẩn hệ thơng tự động và điểu khiến từ xa được quy định

n h ư fiau:Công thức xác định sơ’ đơn vị phí tiêu chn:

ĐVRpc = AXBXc179Tim hiểu pháp luật vể phí và iệ phí (Tập 4)

Trong đó:

A = SỐ^ đơn vị phí cán cứ theo tổng cơng su ấ t máy

chính và câp tự động hóa được nêu trong Bảng 1.5a;

B = Hệ sô' căn cứ theo aố lượng máy chính được nêu

trong Bảng 1.2b;c= Hệ sơ căn cứ theo sơ lượng đưòng trục chân vịt

được nêu trong Bảng 1.2c.

Bảng 1.5a:

S ố dơn vị p h i AT ổn g c ơ n g suất

n

m ảy ch ín h , N e (SN)MOMC1Đến 5008505502Trèn 500 đến 1,000850 + (Ne -500)x550 + {N e- 5 0 0 )x l,01,2

3Trên1.000đến2.Q00

4Trên6Trên+ (Ne-1,050 + (Ne-I.OOOỊx 0,6(Ne-1.650+ (Ne -2,000)x 0,4(Ne-2,850 + (Ne -5.000)x 0,2+ (Ne-3.850 + (Ne -10,000)x0,121,000)x 0,8

2,000đén5.000

51.4502.250+2,000)x 0,6

5,000đễn4.050+10.0005,000)x 0.4Trên 10.0006.05010.000)x 0,2180D. Phí kiểm định an tồn kỹ thuật vả chất lượng xe cơ gíđi

o^Mức phí kiểm định giám sát đóng mòi phẩn

hệ thông lạnh bào quản hàng được quy

định như thế nào?Theo quy định tại điểm 1 Mục I Phần A Chương II Biểu

mức thu phí ban hành kèm theo Quyết định sô‘

184/2003/QĐ-BTC, mức p h i kiếm định g iá m sát đóng mới

phấn hệ thơng lạnh bảo quản hàng được quy đ ịn h n h ư sau:

Bảng 1.6:

T ổng thẻ tích bu6ng lạnh. V (m’ )S ỉ đơn vj phí tiếu chuẩn1OénSO7002TrénSOđẻn 1007563Tfèn1ŨOđến 3007984T rén 300 dến 5008405Trén 500 dén 1.0008746Trén 1.000 đén 3.0009167Trơn 3.000944ÉD V P tcJầ ^

Mức phí kiểm định giám sát đóng mói phán

^ T \ J m hệ thống lẩu lái được quy định như thế nào?

Tại điểm 1 Mục I P h ầ n A Chương II Biểu mức thu

phí b a n hàn h kèm theo Quyết định sô" 184/2003/QĐ-BTC

quy định mức phí kiểm định giám s á t đóng mối p h ầ n hệ

thôVig lầu lái như sau:

181Tim hiểu pháp iuật vế phi và lệ phi (Tập 4)

Báng 1.7;

SỐ đon vị phl tiẻu chuân ĐVPrcTỏng dung tich 6T

BRSB R S 1.B R S 1A10én5007528922Trôn 500 dé’n 1.0007879273Trênl.OOOđén 2.0008579974Trén 2.000 đến 5.0009031.0675Trén 5.000 đén 10.0009451.1206Trén 10,000 d ố i 20,0001.0501.2427Trèn 20.0001,050*(GT-20,000)0.012X1.242+(GT-2Ũ.OOO)x

0.012A AMức phỉ kiểm dịnh giám sát đóng mdỉ phẩn

I ■ bình chịu áp lực được quy định nhưthế nào?Tại điểm 1 Mục I Phần A Chương II Biêu mức thu

phí ban hành kèm theo Quvết định sô' 184/2003/QĐ-BTC

quy định mức p h i kiểm định giám sát đóng mới p h ầ n binh

chịu áp lực nh ư sau:

Bảng 1.8:

TT

1182TẨng thể tíc h c á c binh, V (m’ )

Đén 0,3s ó dơn vj p h í tiêu ch uẩn D V P tc

310Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

■Mức phi kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thông tự động vá điếu khiên từ xa (tr.l79)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×