Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
■Mức phi kiểm định hệ thống lầu lái (tr.210ì

■Mức phi kiểm định hệ thống lầu lái (tr.210ì

Tải bản đầy đủ - 0trang

D. Phí kiểm định an tồn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giớie.

Phí giám định trạng thái kỹ t h u ậ t tà u biển trong

các trường hợp: điều tra tai nạn, sự cô* h àn g h ả i theo yêu

cầu của cơ quan bảo hiểm, người thuê tàu, người m ua tàu,

các cd q u an có th ẩm qun của nhà nưốc;

g. Phí th ấm định trạ n g thái kỹ t h u ậ t tà u biển.52Mức phí kiểm định phẩn thân tàu và trang

thiết bị được quy dịnh như thế nào?Điểm 1 Mục I P h ần c Chương II Biểu mức thu phí

ban h à n h kẽm theo Quyết đ ịn h số^ 184/2003/QĐ-BTC quy

định mức p h í kiểm định phần thân tàu và trang thiết bị

n h ư sau:

a. P h í kiểm tra hàng năm

S ố đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo cơng thức:

ĐVPtc = A X B X C

Trong đó:

A = SỐ đơn vỊ phí căn cứ theo tổng du ng tích của tàu

được nêu trong Bảng l.la ;

B = Hệ sô" căn cứ theo tuổi tà u được nêu trong Bảng

l.lb;

c = Hệ sô' căn cứ theo kiểu tà u dUợc n ê u trong Bảng

l.lc.197Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4)

Bảng l.la :

Sơ dơn vị phi ATồng d ung tich, GTn

1Đến 501302Trẽn 50 dến 100130+(GT-50)x3,03Trên 100 đén 300280+{GT-100)x1,804Trên 300đ én600640+(GT-300)x1,05Trên 6 0 0 dém.OOQ940+(GT-600)x0.406Trên 1.000 đén 2.000I.100+(GT-I.000)x0,207Trôn 2.000 đén 4.0001,30Ũ+(GT-2.ŨOO)x O,198Trên 4,000 đến 8.0001.680+(GT-4.000)x0.169Trên 8.000 đến 12.0002.320+(GT-8.0O0}xO,1O10Trên 12,0002.720+(GT-I2.00ũ)x0,007Bảng l.lb:

nHệ SỐBT uổi tàu (nảm)1OénS1,002T rê n S đ é n 101.103Trên lO đ ẽ n 151,254Trén 15 đến 201,505T ré n 2 0 đ é n 2 56Trên 25198.1.75

2,00D. Phí kiểm định an ỉồn kỹ thuật và chát lượng xe cơ giới

Búng l.lc:

TTK iêu tàuHệ SỐC1Táu không lự hầnh0,852Táu chỏ háng tổng hơp1,003Táu chở hầng rởi, tàu chờ quáng, !ẳu chở gỗ, lau chỏ1,10XI mãng, lau chờ dá VỊI, táu ctià ơ tơ, láu chỏ

Container4Tảu kèo, láu hoa tiêu, táu cỏng tác. tàư cồng (rình,1.20tau tuán tra. (ẳu vò hợp kim ntiòm, tau vò phi kím toại

5Tảu chờ dấu, táu chỏ hàng hỏn hợp quảng/ dắu, tàu1,40chở hang nguy hiểm, táu ch ờ nhựa dường

6Tau chạy bâng buốm hoặc buóm/động cơ, tầu nghiẻn1,50cứu biển, lảu dịch vụ dẳu khí. táu cao tổc, cẩn cẩu

ndi, ụ nổi, táu cố ỉử hai thân trỏ lèn, lâu khách

7Táu chờ xơ hóa chấl. tau ch ở xố khỉ hóa lỏng2,0Qb. P hi kiêm tra trung gian

Sơ đơn vị phí tiêu chn kiếm tra trung gian được

tính bÀng sơ” đơn vị phí tiêu chuán kiểm tr a hàng nảm

nhân với hệ số 1,35.c. Phi kiếm tra định kỳ

Sò đơn vị phí tiêu ch u ẩn kiểm tra định kỳ được tính

bằng sơ dơn vị phi tiêu ch u ẩn kiếm tra hàng năm nhân với

hè sơ” 1,50.

199Tim hiểu pháp luật vế phí và lệ phi (Tập 4)

Nếu đợt kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm trn tâng

cưòng để chứng nhận trẻ hóa thốn tàu thì số đơn vị phí

tiêu chuấn của đợt kiểm tra này được tính bằng sơ’ đOn vị

phí tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ n h â n với hệ số 1,20.c ^

Mức phi kiểm dịnti phẩn hệ thống máy tàu

w o ■ được quy định như thế náo?

Theo quy định tại điểm 2 Mục I Phần c Chương II

Biểu mức th u phí ban hành kèm theo Quyết địiih s ơ

184/2003/QĐ-BTC, thì mức p h i kiêm định phần hệ thơng

máy tàu được quy định như sau:

a. Phí kiêm tra hàng năm

SỐ đơn vị phí tiêu chuẩn được xác định theo công

thức sau:

ĐVP-rc = A x B x C x D

Trong đó:

A = Sơ' đơn vị phí căn cứ theo tổng công s u ấ t (sửc

ngựa) của các m áy chính và các máv phụ được nêu trong

Bảng 2.la;

B = Hệ sô' căn cử theo tuổi tàu được nêu trong Baiig

l.lb:c = Hệ sô căn cứ theo sơ lượng máy chính được nêu

trong Bảng 2.1b;

200D. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới

D = Hệ sơ’ căn cứ theo sơ' lượng đưòng trục chân vịt

được nêu trong Báng 2.1c.

Bảng 2. la:

TTS ố đơn v ị p h í ATống cơ n g su ấ ỉ m áy ch ín h vả

c á c m áy phụ, Ne (sCfti ngựa)1Đén 50442Trẽn 50 đến 9044+(Ne-50)xO,653Trèn 90 đến 2Ơ070+(Ne-90)xO,604Trén 200 dén 400136+(Ne-200)x0.555Trẽn 400 đến 600246+(Ne-400)x0,526Trén 600 đén 1,000350+(Ne-600)xO,507Trén 1.000 đến 2,00055O+(Ne-1.000)x0,288Trên 2,000 đến 5,000830+(Ne-2,000)x0,139Trẻn 5.000 đến 8,0001,22Ũ+{Ne-5,000}xO,1110Trên 8.0001.550+(Ne-8.00Ũ)xO,10Bảng 2,lb:

TTH ệ SỐCSỐ lượng m áy chính111,00221,10331,20201rim hiểu pháp luật vể phí vã lệ phí (Tập 4)

4Từ 4 trờ lên1,30B ả n g 2 .1 c :nS ố lư ợ n g duử n g trụ c ch ân vịtHệ SỐD111,00221,10331.154Từ 4 trờ lẻn1.20b. P hí kiểm tra trung gian

Sơ" đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra trung gian được

tính bàng sơ' đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm

nhân với hệ sô 1,35.c. Phi kiểm tra định kỳmáy tàu.Tàu không á p dụng kiểm tra liên tục hệ thốngSơ' đơn vỊ p h í tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ được tính

bằng sơ^ đơn vị p h í tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm n h á n vói

hệ sò' 1,50.

• Tàu áp dụng kiểm tr a liên tục hệ thốhg máy tàu.

SỐ" đơn vỊ p h í tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ được tính

b ằ n g SỐ’ đớn vị p h í tiê u c h u ẩ n kiểm t r a h à n g n ảm n h â n với

202D. Phí kiểm dịnh an ỉồn kỹ thuật và chát luựng xe cơ giới

h ệ số 1.20.cylkiểm định phẩn trang thiết bị diện

■ dưỢc quy định như thế nào?Theo quy định tại điểm 3 Mục I P h ầ n c Chương II

Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Q uyết định số

184/20D3/QĐ-BTC, thì mức p h i kiếm đ ịn h p hầ n trang thiết

bị điện đưỢc quy định n h ư sau:

a. P h i kiểm tra h à n g n ă mBảng 3.1:

nT ồng công su ất định m ức củaS ố d ơ n v ị p h i tiê u chưẩn Đ V P tcc á c m áy phát điện, p (KVA)

1Oến 50502Trên 50đến10050+(p-50)x0,93Trên 100 đén 25095+(P.100)x0,74Trèn 250 đén 500200+(p-250)x0,55Trôn 500 đến 1.000325+{P-500)x0,386Trèn 1.000 đến 2.000515+(p-1.000)x0,357Trèn 2.000 dến 4.000065*(P-2,OOO)xO,288Trén 4.0001,425+(p-4.000)x0,22203Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

■Mức phi kiểm định hệ thống lầu lái (tr.210ì

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×