Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
■Mức phi kiếm định phán an toàn kết câu (tr.2ỉ3)

■Mức phi kiếm định phán an toàn kết câu (tr.2ỉ3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4)

• Mức p h i kiếm định ph ần an tồn vơ tuyến điện

(tr.21-6)

• Mửc p h i kiếm định p h ần hệ thống ngăn ngừa ô

nhiễm do dấu (tr.217)

■Mức p h i kiếm định p hần hệ thống ngăn ngừa ô

nhiễm do chất lỏng độc chở xô (tr.220)- Mức phi kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô

nhiễm do nước thải (tr.222)

■ Mức p h í kiểm định p hần thiết bị nâng hàng

itr.222)M ức phí kiểm định phấn mạn khô được quy

định nhưthê nào?

Theo quy định tại điểm 1 Mục II P h ần c Chương II

Biểu mức t h u phí ban h à n h kèm theo Q uyết định số

184/2003/QĐ-BTC, thì mức p h í kiếm định p h ầ n m ạn khô

được quy đ ịn h n h ư sau:

a. P h í kiểm tra hàng năm

Bảng 1.1:

TT

1212T ổ n g dung tích, G T

Đến 50SỐ d ơ n v ị phí tiê u ch u ẩ n Đ VPrc

90D. Phi kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ gỉớí

2T rên S O đ ẽn 10090+ (GT-50)x1,53Trẻn 100 dén 500165+ (GT-100)x0,34Trôn 500 đến 1.000285 + (GT-500)x0.065Trẽn 1.000 đén 2,000315 + (GT-I.ũ00)x0,0356Trên 2.000 dến 5.000350 + (GT-2.0OO)x0,017Trên 5.000 dến 10.000380 + (GT.5.000)xO,0068Trên 10.0004 1 0 * (G T .1 0 .0 0 0 )x 0 .0 0 36. P h í kiểm tra định kỳ

SỐ đdn vị phí tiêu chuẩn kiểm tr a định kỳ đưcỉc tính

bàng sơ* đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tr a h à n g năm nh ân với

hệ số 1,50.Mức phí kiểm định phẩn an toàn kết câu

dược quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm 2 Mục II P h ầ n c Chương II

Biểu mức th u phí ban hành kèm theo Q uyết định số

184/2003/QĐ-BTC, thì m ức p h í kiểm định p h ầ n an toàn

kết cấu đưỢc quy định n h ư sau:

a.

Nếu đợt kiểm tr a an toàn k ết cấu đưỢc tiến hành

đồng thời với kiểm tra phân câ'p thì khơng tính phí kiểm

tra a n toàn k ết câu;213Tim hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4)

b. Nếu đợt kiểm tra a n tồn kết cấu được tiến hành

riêng, khơng trù n g vổi kiểm tra phân câ'p, sô’ đơn vị phí

tiêu chuẩn được tính bằng số đơn vị phí tiêu ch u án kiêm

tr a phân cấp t h â n tà u và tra n g thiết bị. hệ thông máy tàu.

tran g thiết bị điện và hệ thông tự dộng và điều khiển từ xa

của đợt kiêm tra tương ứng;

c. Sơ' đdn vị phí kiêm tra trên đà theo yêu cầu kiểm

tr a an toàn kết câu được tinh bằng sơ’ đơn vỊ phí kiểm tra

trên đà phán cấp.CtẲtrang thiết

bị được quy định như thế nào?Điểm 3 Mục II P h ầ n c Chương II Biểu mức th u phi

ban h à n h kèm theo Quyết định sơ” 184/2003/QĐ-BTC

quy định m ức p h í kiểm đ ịn h p h ẩ n an toàn tra n g th iế t bị

n h ư sau:

a. P h i kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian

SỐ đơn vỊ phí tiêu chuẩn được xác định theo cơng thức:ĐVPtc = A X B

Trong đó:

A = Sơ” đđn vỊ phí căn cứ theo tơng dung tích của tàu

được nêu trong B ảng 3. la;

B = Hệ số^ căn cứ theo cơng dụng của tàu được nêu

214D. Phí kiểm định an toàn kỹ thuậỉ và chất lượng xe cơ giởi

trong Báng 3. Ib.

Bảng 3 .la:

S ố d ơ n v ị p tiỉ AT ồ n g dung tích (GT)n

1Đén 50602Trên 50 đén 1008Ũ+(GT-50)X 2,23Trên 100 dén 300190+{GT-100)x1,34Trên 300 đén 600450+(GT.iOO)x 0,85Trên 600 đến 1,000690+{GT-600)x 0,36Trên 1,000 đễn 2.000810+(GT-1.000)X 0.177Trên 2.000 dẽn 4.000980*(GT-2,000)X 0.158Trẻn 4.000 đén 8.0001.280+(GT-4.000)X 0,139Trén 8,000 dén12,0001.800+(GT.8.000)X 0.0810Trên 12.0002.120+(GT-12.000)X 0,04Bảng 3.1b;

HệC ôn g d ụ n g cù a táuTT

1T ã u c h ở khách2.02Tảu chờ khí hốâ lòng, tau chờ hóa chẫt1.83Tau chò dắu, tàu chờ hàng nguy hiêm1.54C á c loại táu khác1,0SỔB6. Phí kiểm tra chu kỳ. kiểm tra định kỳ

215Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

■Mức phi kiếm định phán an toàn kết câu (tr.2ỉ3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×