Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Phi kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian

a. Phi kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

D. Phí kiểm định an tồn kỹ thuậỉ và chất lượng xe cơ giởi

trong Báng 3. Ib.

Bảng 3 .la:

S ố d ơ n v ị p tiỉ AT ồ n g dung tích (GT)n

1Đén 50602Trên 50 đén 1008Ũ+(GT-50)X 2,23Trên 100 dén 300190+{GT-100)x1,34Trên 300 đén 600450+(GT.iOO)x 0,85Trên 600 đến 1,000690+{GT-600)x 0,36Trên 1,000 đễn 2.000810+(GT-1.000)X 0.177Trên 2.000 dẽn 4.000980*(GT-2,000)X 0.158Trẻn 4.000 đén 8.0001.280+(GT-4.000)X 0,139Trén 8,000 dén12,0001.800+(GT.8.000)X 0.0810Trên 12.0002.120+(GT-12.000)X 0,04Bảng 3.1b;

HệC ôn g d ụ n g cù a táuTT

1T ã u c h ở khách2.02Tảu chờ khí hốâ lòng, tau chờ hóa chẫt1.83Tau chò dắu, tàu chờ hàng nguy hiêm1.54C á c loại táu khác1,0SỔB6. Phí kiểm tra chu kỳ. kiểm tra định kỳ

215Ttm hiểu pháp luật vế phí vã lệ phi (Tập 4)

Sơ' đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ được tính

bằng sơ đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm n h â n vổi

hệ số 1,5.£% c

phí kiểm định phần an tồn vơ tuyến

w w ■ điện được quy định như thê' nào?

Theo quy định tại điểm 4 Mục II P h ầ n c Chương II

Biểu mức thu phí ban hàn h kèm theo Quyết định sơ”

184/2003/QĐ-BTC, thì mức p h i kiếm định phần tồn vơ

tuyến điện được quy định n h ư sau:

a. Đôi với tàu trang bị vô tuyến điện theo G M D SS

Bảng 4.1:

nV ù n g hoạtS ố dơn v ị p h i tíéu ch uẩn Đ V P tcđộng của tàu

Kiểm tra lẳn dảuKiểm tra chu ký/ dịnh kỳ1A1+A2+A32.0001.0002A1*A21,500750b. Đôi vối tàu trang bị vô tuyến điện khơng theo GMDSS

Đảng 4.2:

SỐ dơn vị p h í tiẻu chuẩn Đ V P tc

nLo ại tàu

Kiểm tra định kỳ216Kiểm tra háng nảmD. Phí kiểm định an tồn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới

1Tâu thuộc Nhóm 14003002Tàu thuộc N hốm ll3002003Tâu thuộc Nhóm III200150Mức phí kiểm định phẩn hệ thống ngăn ngùa

w w ■ ô nhiễm do dầu được quy định như thê' nào?

Tại điểm 5 Mục II Phần c Chương II Biểu mức thu

phí ban hàn h kèm theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC

quv định mức p h i kiểm định p h ầ n hệ thống ngăn ngừa ô

nhiễm do dầu n h ư sau:

a.

P hi kiếm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực

chứa hàng của tàu dầu

■ P h i kiểm tra hàng năm

SỐ đơn vị phi tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

ĐVP tc = A X B

Trong đó:

A = SỐ đdn vị phí căn cứ theo trọng tải của tàu được

nêu trong Bảng 5.1.la;

B = Hệ số căn cứ theo trang bị ngàn ngừa ô nhiễm

khu vực chứa hàng của tàu đưỢc nêu trong Bảng 5.1. Ib.217Tim hiểu pháp luật vế phí và lệ phi (Tập4)

Bảng 5.1.la:

nTrọng tả i cù a tàu, DW T (tấn)SỐ d ơ n v ị p h i AĐén 50902T rẻn S O đ ến 10090+(DWT.50) X 1,323Trên 100 đến 200156+(DW T-100)x0,9à.Trên 200 đến 500246+(DWT-200) X 0,55Trên 500 đến 1.000396+(DWT-500) X0,36Trên 1,000 dén 2.000546+(DW T-1.000)x0,187Trên 2.000 dén 5.000726+(DWT-2.0O0)xO,158Trèn 5,000 đến 10.0001.176+(DWT-5.000)x 0,089Trèn 10.000 đến 20.0001.576+(DW T-I0.000)x0,0610Trẻn 20.000 dén 30.0002.176*(DW T.20.000)X 0,01411Trên 30.000 đến 50.0002.316+(DWT.30.000)X 0,00812Trên 50.0002.476+(DWT-50,000) X 0,005Bảng s . l . l b :

nTr^ng bj ngán ngửa ỏ nhiễmHệ SÓBk h u v ự c chứa hàng cù a tàu

1Tâu được trartg bị hỗ thống rủa bằng dáu thử (COW)1,3vá hệ thống theo dỗi và kiểm soát thải dáu (ODM)2Tàu dược trang bị ^ thỗng theo ctỏi vá kiểm sốỉ thài

dẩu (ODM)2181,1D. Phí kiểm định an toàn kỷ thuật và chất lượng xe cơ giới

3C à c taư khác1.0- P h i kiêm tra trung gian

Sơ đớn vị phí tiêu chn kiêm tra tr u n g gian được

tinh bầng sơ’ đơn vị phí tiêu chuấn kiểm tr a hàng nãm

nhân với hệ sơ 1,35.

• P h i kiếm tra định ky

Sơ* đơn vị phí tiêu chuẩn kièm tra định kỳ được tính

bằng sơ' đơn vị phi tiêu chuần kiểm tra hàng năm nhân vói

hệ sơ 1.50.

kiểm t r a xác

bàng đầu thơ (COW)

-P hínhậnhiệu q u ả c ủ a hệ thống rửaĐơi vói các tàu được trang bị hệ thông rửa bằng dầu

thô. sơ đơn vị phí tiêu chuấn khi thực hiện kiểm tra xác

nh ận hiệu quà cúa hệ thông này được tính bàng số đơn vỊ

phí tiêu ch u ẩn kiểm tra hàng nàm nh ân với h ệ sô 0.5.

b.

P h i kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực

buồng m áy

■ Phí kiểm tr a hàng nămBáng 5.2:

n

1T ồ n g d u n g tích cù a tâu, G T

Đén 50SỐ dơn vỊ p h í tiê u ch u ẩ n Đ V P tc

50219Tim hiểu pháp luật vế phí và lệ phí (Tập 4}

2Trên 50 đến 10050 + (GT-50) X 0,63Trên 100 đến 20080 + (G T -l0 0 )x 0 ,54Trẻn 200 dén 500130 + (GT-2OO)xO,35Trén 500 đến 1.0002 2 0 M G T -5 0 0 ) x0,26Trèn 1,000 đén 5,000320 + (GT-1.000)x0,17Trèn 5,000 đén 10,000720 + (GT-5.000) X 0,058Trèn 10.0009 7 0 + (GT-10.000)X 0,003• Phí kiểm tra trung gian

Sơ" đơn vỊ phí tiêu chuẩn kiểm tra tr u n g gian được

tín h bằng sơ* đơn vỊ phí tiêu chuẩn kiểm t r a hàng năm

n h â n vói hệ sơ' 1,35.

■P h í kiểm tra định kỳ

SỐ đơn vị phi tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ được tính

bằng sơ" đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra hàng n ăm nhân với

hệ số’ 1,50.^9

Mức phí kiểm dịnh phần hệ thống ngân ngừa

w t m ồ nhiễm do chất lỏng độc chở xô được quy

định như thè' nào?

Tại điểm 6 Mục II P h ầ n c Chương II Biểu mức thu

phí b an h à n h kèm theo Quyết định sô" 184/2003/QĐ-BTC220Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Phi kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×