Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XII.PHÍ GIÁM SÁT SỦA CHỮA, HOÁN CẢI TÀU BIỂN

XII.PHÍ GIÁM SÁT SỦA CHỮA, HOÁN CẢI TÀU BIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tim hiểu pháp luật vẽ phí và lệ phí (Tập 4)

3T rèn 150d ến 3502.060 M C - 150) X 94Trẽn 350 dén 7003.860 + ( C - 350) X 75Trẻn 700 đến 1 ,2006.310 + ( C - 700) X 56Trên 1.200 đến 2,5008.810+ (C - 1.200) X37Trên 2.500 đẽn 5.00012.710 + (C -2 .5 0 0 )x 1 ,58Trên 5.000 đến 10.00016.460 + (C -5 .0 0 0 )x 1 ,29Trén 10.00022.460 * (C - 10.000) X 1

Đối vối tàu biến treo cò Việt Nam hoặc treo cò nước

ngồi mang cấp Đãng kiểm nước ngồi và cơng trình biên

thuộc phạm vi giám sát của Đảng kiểm Việt Nam.

Bảng 2:

Đơn vi tinh: USD

snG iá sừ a chũ^, tioán cải:cP h í đảng kiềm1Đén 10.0002Trẻn 10,00020.000200 + ( C - 10.000) x ũ ,0143Trên 20.000 đén 50.000340 + ( C - 2 0 , 0 0 0 ) x 0 . 0 1 24Trẻn 50.000 đến 100.0007Ũ0 + ( C - 50,000 ) x O, 015Trèn 100.000 đén 200.0001,200 + { C - 100.000)6Trên 200.000 dén 400.0002.000 + { c • 200.000 ) X 0,0067Trên 400,000 dến 800.0003.200 + ( c • 400.000) X 0,004230200

dénX0,008D. Phí kiểm dịnh an tồn kỹ thuậỉ và chất lượng xe cơ giới

8I Trèn 800.0004800 + ( c • 800.000 ) X 0,003b.

Trong trường hợp sừa c hừa , hoán cái tà u trùng

với các đợt kiểm tra lần đầu. định kỳ. hàng năm, trẽn

dà, r ú t trục chân vịt. bất thưòng thì ngồi phí kiểm định

tính theo quy định đỏ”i với các loại hình kiểm tra này.

phái tính phí kiểm định an tồn kỷ th u ậ t và châ't lượng

sứa chữa, hoán cái.

Theo quv định tại điếm 2 Mục I Thông tư sơ’

109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng

dẫn chè độ thu. nộp và sử dụng lệ phí thấm định đầu tư thì

mức thu lệ phi được xác định theo nguyên tắc sau:

• Đơi với n h ữ n g dự á n đầu tư quy định phải được cơ

quan nhà nước có thấm quyển thâm định, nhưng cđ quan

nhà nước không đù điều kiện thẩm định mà phải thuê

chuyên gia. tư vàn thẩm định thì chi phí thu ê chun gia,

tư vấn thẩm định thực hiện theo quy định của Bộ Xây

dựng. Trong trường hỢp này, cơ quan nhà nước chỉ được

th u lệ phí bàng 50% (năm mươi phần trãm) mức thu lệ phí

tương ửng quy định tại Biểu mức thu ban h à n h kèm theo

Thông tư nàv• Các nhóm cơng trình quy định tại Biểu mức thu lệp h i thẩm định đầu tư đư ợc hiếu như sau:

+ Nhóm 1 là các cơng trình khai khống, cd khí, hố

châ'!, luvện kim, vật liệu xây dựng, cơng nghiệp nhẹ, điện231Tìm hiếu pháp luật vế phi vã lệ phí (Tập 4)

nảng, các cơng trình chế biến và hoá dầu. kho xăng dầu,

kho chứa chất nổ và vật liệu nổ;

+ Nhóm II là cơng trìn h câp thốt nước, thơng tin

bưu điện, tín hiệu, chiếu sáng, đường dây tái điện, tuyến

ốhg dẫn dầu, các cơng trình kho khác khơng thuộc loại kho

quy định tại nhóm I;

+ Nhóm III là các cơng trình nơng nghiệp, th sản.

lâm nghiệp, thuỷ lợi;

+ Nhóm IV là các cơng trình đường giao thơng (đường

sắt, đưòng bộ), đường lãn, sân đỗ máy bay, đường hạ, cất

cánh, cầu, n ú t giao thông, phao tiêu báo hiệu, hầm giao

thông, bến phà, cảng sông, cảng biển, ga đưòtig sắt và các

cơng trình giao thơng khác;

+ Nhóm V là các cơng trình dán dụng (nhà ở, khách

sạn), vãn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thê thao, thương

nghiệp, dịch vụ, văn phòng, trụ sở và các cơng trình cơng

cộng khác.232M Ụ C LỤ C

ITrang

Lời giới thiệu5A. PHÌ GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘỉ, Phí đường bộ đáu tư bằng vốn ngân sách

nhà nưởc15II. Phi đường bộ do nhà nước đầu tư bằng

vốn vay và thu phí hồn vốn33III. Phí đưòng bộ đầu tư bằng vốn liên doanh43IV. Phí đường bộ đấu tư để kinh doanh46B. PHÍ TRONG LĨNH vự c HÀNG HẢI71I. Phi hoạt động hàng hải quốc tế75II. Phi vận tải nội địa giữa các cảng biển

Viét Nam233c. PHÍ SÁT HẠCH ĐỦ ĐIỂU KIỆN CẤP VÀNBẰNG, CHỨNG CHỈ, GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

D. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TỒN KỸ THUẬT VÀ

CHẤT LƯỢNG XE c ơ GIỚI

. P h í k iể m đ ịn h an to à n k ỹ th u ậ t v à c h ấ tlượng phương tiện thuỷ nội dịa111119

136I. P h i k iể m đ ịn h a n to à n k ỹ th u ậ t v à c h ã t

ư ợ n g th iế t bị, v ậ t tư th u ộ c p h ạ m vi g iá m s à tcủaĐ âng154kiểm Việt NamIII. P h í k iể mđ ịn h a n to à n k ỹ th u ậ t, c h ấ tỉưđng tàu biển và công trinh biển thuộc

phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

IV . P h í k iể m đ ịn h a n to à n k ỹ th u ậ t v à c h ấ tượng đóng mới và thiết kế tàu biển

V . P h i k iể m đ ịn h a n to à n k ỹ th u ậ t v à c h ấ tlượng đo và tính dung tích tàu biển164

171

192V I. P h í k iể m đ ịn h a n to à n k ỹ th u ậ t v ã c h ấ tlượng tàu biển đang khai thác và phi kiểm

định phần phân cấp

VII. Phí kiểm định phần theo cống ước quõctế và quy phạm quốc gia liên quan

VI I I . P h í k iể m đ ịn h g ia h ạ n k iể m tra đ ịn h k ỳ234195211

225IX. Phí kiểm định bát thường225X . P h í k iể m đ ịn h lầ n đ ầ u tà u b iể n đ a n g k h a i

th á c226X I . P h í p h ê d u y ệ t tài liệu h ư ở n g d ẫ n k h a i

th á c a n to à n c ủ a tà u b iển227X I I . P h í g iá m s á t s ử a c h ử a , h o á n c à i tà u

b íẽn229235Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XII.PHÍ GIÁM SÁT SỦA CHỮA, HOÁN CẢI TÀU BIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×