Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân loại bảo lãnh:

3 Phân loại bảo lãnh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

b/ Căn cứ vào tính chất bảo lãnh:

Bảo lãnh bằng tài sản : có 2 loại

Bảo lãnh có bảo đảm: lấy tài sản

được bảo lãnh để trả nợ.

Bảo lãnh không có bảo đảm: lấy bất

kỳ tài sản nào để trả nợ.

Bảo lãnh khơng bằng tài sản (Tín chấp)c/ Căn cứ vào nội dung quan hệ bảo

lãnh:

Bảo lãnh chuyên nghiệp

Bảo lãnh không chuyên nghiệpLưu ý: Trường hợp nhiều người cùng

bảo lãnh cho một người thì tất cả những

người bảo lãnh đều liên đới với nhau

bảo lãnh liên đới mặc nhiên xác lập.

Ngược lại, bảo lãnh liên đới theo phần

được xác lập nếu có thỏa thuận. Xem

thêm điều 365, điều 368 BLDS 2005.II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

1. Điều kiện về hình thức: Đ362 BLDS

2005

- phải lập thành văn bản (khơng bắt buộc

công chứng hoặc chứng thực, trừ trường

hợp pháp luật có quy định).

-> Các trường hợp bắt buộc cơng chứng

hoặc chứng thực: nhà ở, bất động sản2. Điều kiện về nội dung:

a/ Chủ thể:

- Cá nhân: Có năng lực chủ thể

- Pháp nhân: Người đứng đầu pháp

nhân( người đại diện theo pháp luật hoặc

người được ủy quyền của người đứng

đầu pháp nhân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân loại bảo lãnh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×