Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Điều kiện về nội dung:

a/ Chủ thể:

- Cá nhân: Có năng lực chủ thể

- Pháp nhân: Người đứng đầu pháp

nhân( người đại diện theo pháp luật hoặc

người được ủy quyền của người đứng

đầu pháp nhân)b/ Nội dung:

+ Phạm vi bảo lãnh: đ363 BLDS 2005

Nợ gốc

Tiền lãi suất (phát sinh từ nợ gốc)

Tiền phạt vi phạm (nếu có)

Bồi thường thiệt hại (nếu có)

-> Chỉ áp dụng nếu người bảo lãnh và

người nhận bảo lãnh khơng có thỏa

thuận.+ Thời hạn của hợp đồng bảo lãnh phụ

thuộc vào hợp đồng chính.

+ Thù lao bảo lãnh: theo thỏa thuận giữa

các bên.3. Ý chí tự nguyện của bên Bảo lãnh4. Năng lực của người bảo lãnh:

cần đảm bảo năng lực chủ thể

4.1 Bảo lãnh bằng tài sản của người

chưa thành niên hoặc của người đã

thành niên nhưng khơng có khả năng

nhận thức được hành vi của mình.

- Tài sản do người giám hộ hoặc người

đại diện quản lý. Điều 69 k2 BLDS 2005

- Luật không quy định rõ về quyền của

người giám hộ được sử dụng tài sản của

người được giám hộ để xác lập hợp

đồng bảo lãnh.4.2 Bảo lãnh tài sản của người vắng mặt

hoặc bị tun bố mất tích.Điều 77 BLDS 2005Người quản lý tài sản của người vắng

mặt, bị tuyên bố mất tích chỉ đơn thuần

quản lý. Luật khơng cho phép đem tài sản

của những người kể trên bảo lãnh trong

bất kỳ trường hợp nào.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×