Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Bảo lãnh tài sản của người vắng mặt

hoặc bị tun bố mất tích.Điều 77 BLDS 2005Người quản lý tài sản của người vắng

mặt, bị tuyên bố mất tích chỉ đơn thuần

quản lý. Luật không cho phép đem tài sản

của những người kể trên bảo lãnh trong

bất kỳ trường hợp nào.• 4.3 Người có năng lực pháp luật giao

kết hợp đồng bảo lãnh trong trường

hợp chủ thể bảo lãnh là pháp nhân.

-> việc ký kết hợp đồng bảo lãnh phải do

người đại diện hợp pháp của pháp nhân,

(người đại diện của pháp nhân theo

pháp luật hoặc người đại diện được ủy

quyền hợp pháp).4.4 Bảo lãnh của người có vợ, có chồng:

Nếu dùng tài sản chung để bảo lãnh, cần có

sự đồng ý của cả vợ, chồng.

Nếu dùng tài sản riêng để bảo lãnh, khơng

cần có sự đồng ý của người còn lại.III. Quyền và nghĩa vụ của người

bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh

1. Nghĩa vụ của người bảo lãnh:

- Được xác định theo cam kết bảo lãnh

(theo hợp đồng bảo lãnh)

- Trong trường hợp hợp đồng bảo lãnh

không xác định rõ phạm vi nghĩa vụ của

bên bảo lãnh thì phạm vi nghĩa vụ được

xác định theo quy định chung tại Điều

363 BLDS 2005.-> Nghĩa vụ của bên bảo lãnh trong một

số trường hợp vẫn tồn tại cả khi hợp

đồng chính bị hủy bỏ hoặc đơn phương

chấm dứt thực hiện hợp đồng.(xem nghị

định 163/2006)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×