Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh

chấm dứt.

Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được

thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Người bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo

lãnh.

Theo thỏa thuận của các bên.bảo lãnh=một hợp đồng dân sự=quan hệ

nghĩa vụ dân sự

->căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự qui

định tại Điều 371 được diễn dịch từ các

căn cứ qui định tại Điều 374, các căn cứ

chấm dứt nghĩa vụ dân sự nói chung.1. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh bằng

con đường phụ (là các trường hợp hợp

đồng bảo lãnh chấm dứt do các nguyên

nhân phát sinh từ quan hệ nghĩa vụ

chính)TH1: Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa

vụ chính đã hồn thành nghĩa vụ của

mình.TH2: Bên có quyền và bên có nghĩa vụ

trong quan hệ nghĩa vụ chính đã bù trừ

được nghĩa vụ cho nhau (nghĩa vụ phải

đuợc bù trừ hết).

Ví dụ: A nợ B 50 triệu đồng, 1/1/2009.

Đến ngày 25/3/2009 B mua hàng hóa

của A hết 50 triệu. Như vậy nghĩa vụ đã

được bù trừ.TH3: Bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ

chính miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho

bên có nghĩa vụ.2. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh bằng

con đường chính (là các trường hợp

hợp đồng bảo lãnh chấm dứt do các

nguyên nhân phát sinh từ hợp đồng bảo

lãnh)a/ Bên bảo lãnh đã hồn thành nghĩa vụ

của mình.

b/ Bên nhận bảo lãnh miễn việc thực

hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh.

(3 TH sau)TH1: Trong trường hợp có một người

đứng ra bảo lãnh, nếu bên nhận bảo

lãnh đưa ra tuyên bố miễn việc thực hiện

nghĩa bảo lãnh thì nghĩa vụ bảo lãnh

chấm.

Ví dụ : A vay tiền B là 100 triệu đồng. C

là người bảo lãnh. Sau đó B miễn thực

hiện nghĩa vụ cho C -> nghĩa vụ bảo lãnh

của C chấm dứt.TH2: Trong trường hợp có nhiều người

cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ, nếu

bên nhận bảo lãnh đưa ra tuyên bố miễn

việc thực hiện nghĩa bảo lãnh thì nghĩa

vụ bảo lãnh chấm dứt đối với người

được miễn.

VD: A vay tiền B là 100 triệu; C, D là

người bảo lãnh -> B miễn thực hiện

nghĩa vụ cho C -> nghĩa vụ bảo lãnh của

C chấm dứt, nhưng nghĩa vụ của D vẫnTH3: Trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh đã

phát sinh, bên nhận bảo lãnh đã yêu cầu

một người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa

vụ bảo lãnh rồi sau đó lại tuyên bố miễn

cho người này thì nghĩa vụ bảo lãnh

chấm dứt đối với tất cả những người còn

lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×