Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Quyền đối với tài sản thay thế cho

tài sản bảo đảm

Trong trường hợp tài sản bảo đảm cho

việc thực hiện một nghĩa vụ khơng còn

và được thay thế bằng một tài sản khác

thì bên nhận bảo đảm được thiết lập

quyền của mình trên tài sản thay thế này

với tư cách là vật bảo đảm thay thế.Ví dụ: Nếu nhà trong đợt lũ khơng còn.

Cơng ty bảo hiểm đền tương ứng 400

triệu đồng, đây là tài sản thay thế cho tài

sản đảm bảo. Nên số tiền ấy cũng là tài

sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa

vụ.3.3. Quyền đeo đuổi của bên nhận bảo

đảm đối vật

Bên nhận bảo đảm từ một giao dịch hợp

pháp được quyền truy tìm và mang tài

sản về xử lý, thu hồi nợ đến hạn mà bên

bảo đảm không thực hiện hoặc thực hiện

không đúng nghĩa vụ của mình.• Quyền đeo đuổi chỉ được phát sinh và

tồn tại trong trường hợp tài sản bảo đảm

đã được chuyển dịch một cách bất hợp

pháp sang chủ sở hữu khác (hợp pháp

có thể do quyền ưu tiên thanh tốn…)3.4. Bên nhận bảo đảm đối vật được

xác lập quyền trên toàn bộ tài sản

dùng để bảo đảmBài 4

Thế chấp tài sảnI. Khái niệm

1/ Định nghĩa: Điều 342 BLDS 2005

Là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài

sản thuộc quyền sở hữu của mình để

bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ đối

với bên có quyền gọi là bên nhận thế

chấp và khơng chuyển giao tài sản đó

cho bên nhận thế chấp.-> nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp

tài sản có thể là nghĩa vụ của chính bên

thế chấp (chủ sở hữu tài sản) hoặc có

thể là nghĩa vụ của người khác khơng

phải là bên thế chấp.

• Ví dụ: cha mẹ dùng quyền sử dụng đất

của mình để bảo đảm cho khoản vay của

con ở ngân hàng. (thế chấp quyền sử

dụng đất để bảo đảm cho khoản vay của

người khác)Tìm sự khác biệt giữa bảo lãnh có bảo

đảm bằng tài sản là quyền sử dụng

đất vs thế chấp quyền sử dụng đất để

bảo đảm khoản vay của người khác2/ Đặc điểm:

+ Đây là biện pháp bảo đảm thực hiện

nghĩa vụ phổ biến trong thực tế.

+ Chỉ có thể được xác lập bằng hợp đồng

(chính hoặc phụ).

+ Các bên trong hợp đồng thế chấp cũng

là các bên trong quan hệ nghĩa vụ được

bảo đảm bằng thế chấp.+ Tài sản dùng thế chấp có thể là bất động

sản hoặc động sản thuộc quyền sở hữu

của người thế chấp.

+ Hợp đồng thế chấp trong một số trường

hợp phải đăng ký tại cơ quan có thẩm

quyền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×