Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giao kết hợp đồng thế chấp

II. Giao kết hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Đăng ký hợp đồng thế chấp: Điều 11,

điều 12 Nghị định 163 và điều 3 NĐ

83/2010/NĐ-CP)

Hợp đồng thế chấp phải đăng ký trong

những trường hợp sau:

- Thế chấp quyền sử dụng đất

- Thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng;- Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

- Thế chấp tàu biển

- Các trường hợp khác nếu pháp luật có

quy định hoặc cá nhân có u cầu.

-> tìm sự khác biệt giữa NĐ 163 vs NĐ 83

về những ts buộc phải đk GDBĐ

-> thế chấp oto, bảo lãnh, cầm cố xe

máy…có bắt buộc đi ĐK GDBĐ?Cơ quan đăng ký: ( điều 47 nghị định

83/2010)

- BĐS -> Văn phòng Đk quyền SDĐ thuộc

Sở TNMT và VPĐK QSDĐ thuộc phòng

TNMT

- Tàu biển-> Cơ quan đăng ký tàu biển VN

- Tàu bay-> Cục hàng không VN

- ĐS trừ tàu bay, tàu biển ->Trung tâm

đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục* Ý nghĩa pháp lý của việc đăng ký:

- Thông tin đến người thứ ba về tình trạng

pháp lý tài sản.

- Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa

các chủ nợ cùng nhận bảo đảm trên tài

sảnNguyên tắc: Bổ sung đ 47a NĐ 11/2012

1. Các bên cùng nhận bảo lãnh có cùng

thứ tự ưu tiên thanh toán. Số tiền thu

được từ việc xử lý tài sản của bên bảo

lãnh được chia cho các bên cùng nhận

bảo lãnh theo tỷ lệ tương ứng với nghĩa

vụ được bảo lãnh.2. Trong trường hợp hợp đồng cầm cố,

hợp đồng thế chấp, hợp đồng đặt cọc,

hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ đã

được đăng ký theo quy định của pháp

luật thì được ưu tiên thanh toán trước

bên nhận bảo lãnh.3. Trong trường hợp hợp đồng cầm cố,

hợp đồng thế chấp, hợp đồng đặt cọc,

hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ

chưa đăng ký theo quy định của pháp

luật thì thứ tự ưu tiên thanh tốn được

xác định theo thứ tự xác lập giao dịch

bảo đảm.”3. Điều kiện về nội dung liên quan đến

hợp đồng thế chấp:

- Chủ thể: các bên trong hợp đồng thế

chấp phải có đầy đủ năng lực pháp luật

và năng lực hành vi.- Tài sản thế chấp: Điều 342 BLDS 2005

+ Tài sản phải hiện hữu.

+ Tài sản có thể hình thành trong tương lai

VD Tài sản được hình thành từ vốn vay;

-> Tài sản hình thành trong tương lai

khơng bao gồm quyền sử dụng đất.+ Tài sản thế chấp có thể là động sản hoặc

bất động sản, có thể tài sản hữu hình

hoặc tài sản vơ hình (các quyền tài sản).

+ Trong trường hợp tài sản thế chấp là tài

sản được bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm

cũng thuộc tài sản thế chấp (điều 346).+ Trong trường hợp thế chấp toàn bộ tài

sản mà có vật phụ đi kèm thì vật phụ đó

cũng thuộc tài sản thế chấp. Nếu thế

chấp một phần tài sản, có vật phụ đi kèm

thì vật phụ cũng thuộc tài sản thế chấp

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận

khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giao kết hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×