Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Bên thế chấp được bán, trao đổi tài sản

thế chấp nếu tài sản thế chấp là hàng

hóa luân chuyển trong q trình sản

xuất, kinh doanh mà khơng cần hỏi ý

kiến bên nhận thế chấp.* Lưu ý: Trong trường hợp tài sản thế

chấp là hàng hóa ln chuyển trong q

trình sản xuất, kinh doanh được đem đi

bán, trao đổi thì số tiền thu được từ việc

bán hoặc tài sản hình thành từ số tiền

thu được trở thành tài sản thế chấp thay

thế cho số tài sản đã bán, trao đổi.- Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế

chấp không phải là hàng hóa ln

chuyển trong q trình sản xuất, kinh

doanh -> phải hỏi ý kiến bên nhận thế

chấp (phải được bên nhận thế chấp

đồng ý).

……………xem thêm điều 349 BLDSb. Nghĩa vụ: Điều 348 BLDS 2005

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp

(không được thực hiện các công việc làm

giảm sút giá trị tài sản thế chấp, phải

ngừng các hoạt động khai thác công

dụng nếu các hoạt động này có nguy cơ

làm mất hoặc giảm giá trị vật chất).- Không được phép bán, trao đổi, tặng cho

tài sản thế chấp, ngoại trừ những trường

hợp được phép theo quy định của luật.

- Phải báo cho bên nhận thế chấp biết về

quyền của bên thứ 3 đối với tài sản thế

chấp nếu có (quyền sử dụng bất động

sản liền kề).2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận

thế chấp

a. Quyền: điều 351 BLDS 2005

- Quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp

nếu như đến hạn mà nghĩa vụ được bảo

đảm bằng tài sản không được thực hiện

hoặc thực hiện không đầy đủ.Lưu ý: Biện pháp xử lý tài sản thế chấp

do các bên thỏa thuận nếu khơng có

thỏa thuận thì tài sản thế chấp sẽ bị bán

đấu giá để thu hồi nợ.

Nếu thỏa thuận có thể sử dụng các biện

pháp:

Bán

Nhận chính tài sản đó

để trừ nợ

Bán đấu giá tài sản đó- Bên nhận thế chấp được giám sát, kiểm

tra tài sản thế chấp; được yêu cầu các

bên có liên quan phải chấm dứt hành vi

sử dụng, khai thác tài sản thế chấp nếu

hành vi này có thể làm mất hoặc giảm

sút giá trị của tài sản thế chấp.b. Nghĩa vụ: điều 350 BLDS 2005

- Phải trả lại giấy tờ về tài sản thế chấp

trong trường hợp có giữ giấy tờ về tài

sản đó.

- Phải xóa đăng ký hợp đồng thế chấp.IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp

- Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ

chính được bảo đảm bằng biện pháp thế

chấp đã hồn thành nghĩa vụ của mình.

- Bên có quyền và bên có nghĩa vụ trong

quan hệ nghĩa vụ chính được bảo đảm

bằng biện pháp thế chấp đã bù trừ được

nghĩa vụ cho nhau.- Bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ

chính miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho

bên có nghĩa vụ; nếu một trong hai bên

chết thì hợp đồng thế chấp vẫn tồn tại

- Tài sản thế chấp đã được xử lý để thu hồi

nợ thì biện pháp thế chấp chấm dứt

(nhưng khi đó hợp đồng chính có thể vẫn

còn, nợ sẽ trở thành nợ khơng có bảo

đảm).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×