Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm chung về cầm cố

I. Khái niệm chung về cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Đặc điểm:

- Trong hợp đồng cầm cố phải diễn ra việc

chuyển giao tài sản từ bên cầm cố sang

bên nhận cầm cố.

- Hợp đồng cầm cố phát sinh hiệu lực từ

thời điểm chuyển giao tài sản. Nếu chưa

có sự chuyển giao tài sản thì hợp đồng

cầm cố chưa phát sinh quyền và nghĩa

vụ của các bên.- Cầm cố phải được thiết lập bằng văn bản

thông qua sự thỏa thuận của các bên,

khơng có sự thỏa thuận sẽ khơng có hợp

đồng cầm cố.II. Giao kết hợp đồng cầm cố

1. Điều kiện về hình thức:

- Phải lập thành văn bản có thể ghi riêng

hoặc ghi chung với hợp đồng chính.• Lưu ý: Hợp đồng cầm cố không buộc

phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên,

nếu theo thỏa thuận giữa các bên hoặc

cầm cố những tài sản mà luật quy định

phải công chứng, chứng thực thì phải

tuân thủ đúng theo quy định này.(cầm cố

tàu biển theo quy định của bộ luật hàng

hải, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn

ngân hàng….)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm chung về cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×