Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giao kết hợp đồng cầm cố

II. Giao kết hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Lưu ý: Hợp đồng cầm cố không buộc

phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên,

nếu theo thỏa thuận giữa các bên hoặc

cầm cố những tài sản mà luật quy định

phải cơng chứng, chứng thực thì phải

tn thủ đúng theo quy định này.(cầm cố

tàu biển theo quy định của bộ luật hàng

hải, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn

ngân hàng….)- Đăng ký hợp đồng cầm cố: không bắt

buộc phải đăng ký nhưng vẫn có trường

hợp quy định của luật buộc phải đăng ký.

(xem nghị định 163/2006, nghị định

83/2010)2. Điều kiện về nội dung:

- Chủ thể: các bên trong hợp đồng cầm cố

phải có đầy đủ năng lực pháp luật và

năng lực hành vi.- Tài sản cầm cố: là động sản hoặc bất

động sản thuộc quyền sở hữu của bên

cầm cố, có thể là tài sản hữu hình hoặc

tài sản vơ hình.

- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp

cầm cố là những nghĩa vụ dân sự có giá

trị.- Nội dung:

+ Xác định nghĩa vụ được bảo đảm bằng

biện pháp cầm cố

+ Xác định tài sản cầm cố: động sản hoặc

bất động sản, hiện hữu hoặc hình thành

trong tương lai.- Thời hạn cầm cố: Điều 329 BLDS, phụ

thuộc vào thỏa thuận của các bên, nếu

khơng có sự thỏa thuận về thời hạn thì

hợp đồng cầm cố có hiệu lực đến thời

điểm mà nghĩa vụ được bảo đảm bằng

cầm cố chấm dứt.Giả sử: A vay tiền B 100 triệu, cầm cố tài

sản là dây chuyền sản xuất bánh kẹo từ

1/1/2009 – 1/4/2009. Nếu đến 1/4/2009

A trả nợ cho B xong thì hợp đồng cầm cố

chấm dứt. Nếu A xin gia hạn thêm về

thời hạn trả nợ đến 1/6/2009 thì hợp

đồng cầm cố chấm dứt hay vẫn tồn tại

với hợp đồng vay tiền trên?III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố:

a. Quyền: Điều 331 BLDS

- Yêu cầu chấm dứt việc khai thác tài sản

cầm cố nếu do việc khai thác và sử dụng

này mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất

hoặc bị giảm sút giá trị.- Được bán, thay thế tài sản cầm cố nếu

được sự đồng ý của bên nhận cầm cố.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố phải trả lại tài

sản cho mình sau khi đã hồn thành

nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp

cầm cố.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối

với tài sản cầm cố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giao kết hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×