1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Được bán, thay thế tài sản cầm cố nếu

được sự đồng ý của bên nhận cầm cố.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố phải trả lại tài

sản cho mình sau khi đã hoàn thành

nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp

cầm cố.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối

với tài sản cầm cố.b. Nghĩa vụ: Điều 330 BLDS

- Giao tài sản cho bên nhận cầm cố giữ.

Nếu chưa giao tài sản thì hợp đồng cầm

cố chưa có hiệu lực.

- Báo cho bên nhận cầm cố biết về quyền

của người thứ 3 đối với tài sản cầm cố

nếu có.

- Thanh tốn chi phí hợp lý cho việc bảo

quản, giữ gìn tài sản cầm cố cho bên

nhận cầm cố.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm

cố:

a. Quyền: Điều 333 BLDS

- Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp

luật tài sản cầm cố phải trả lại tài sản đó cho

mình.

- u cầu xử lý tài sản cầm cố nếu đến hạn

mà bên có nghĩa vụ khơng thực hiện hoặc

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ.- Được khai thác, sử dụng tài sản cầm cố

nếu được bên cầm cố đồng ý.

- Được thanh tốn chi phí bảo quản tài sản

cầm cố sau khi trả tài sản cho bên cầm

cố.b. Nghĩa vụ: Điều 332 BLDS

- Phải bảo quản tài sản cầm cố, không

được bán, trao đổi, cho thuê tài sản cầm

cố.

- Không được khai thác, sử dụng tài sản

cầm cố nếu không được bên cầm cố

đồng ý.

- Phải trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ

được bảo đảm bằng cầm cố đã hoàn

thành.IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố

- Bên có nghĩa vụ được bảo đảm bằng

cầm cố đã hồn thành nghĩa vụ của

mình.

- Bên có quyền và bên có nghĩa vụ trong

quan hệ nghĩa vụ chính đã bù trừ được

nghĩa vụ cho nhau.- Bên có quyền miễn hồn tồn nghĩa vụ

cho bên có nghĩa vụ.

- Tài sản cầm cố đã bị xử lý để thu hồi nợ.

- Các bên thỏa thuận thay thế biện pháp

cầm cố bằng biện pháp bảo đảm khác.

- Các bên thỏa thuận hủy bỏ hoặc chấm

dứt biện pháp cầm cố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Thực hiện hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×